نهاد های تحصیلات عالی خصوصی که در مراحل اعتباردهی قرار دارند

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت تحصیلات عالی

معینیت علمی

ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی

آمریت ارتقای کیفیت و اعتباردهی نهاد های تحصیلی خصوصی

پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی شامل اعتباردهی با تفکیک مراحل اعتباردهی و فیصدی نمرات اخذ شده

شماره  پوهنتون/ مؤسسه تحصیلات عالی موقعیت مرحله اعتباردهی فعلی فیصدی نمره اخذ شده مرحله فعلی تاریخ اعتباردهی مرحله فعلی ملاحظات 
۱ پوهنتون کاتب  کابل  کسب اعتبار ۱۳۹۸/۲/۳
۲ پوهنتون کاردان  کابل  کسب اعتبار ۱۳۹۷/۵/۸
۳ پوهنتون امریکایی افغانستان  کابل  کسب اعتبار ۱۳۹۶/۱۱/۲۳
۴ مؤسسه تحصیلات عالی ملالی کندهار مرحله دوم اعتباردهی ۸۳،۶۲ ۱۳۹۸/۸/۱۵
۵ پوهنتون جامی هرات مرحله دوم اعتباردهی ۸۱،۸۵ ۱۳۹۸/۸/۱۵
۶ پوهنتون غالب  کابل  مرحله دوم اعتباردهی ۸۱.۶ ۱۳۹۷/۱۰/۱۰
۷ پوهنتون گوهرشاد کابل مرحله دوم اعتباردهی ۸۰،۹۸ ۱۳۹۸/۸/۱۵
۸ پوهنتون سلام  کابل  مرحله دوم اعتباردهی ۷۸.۹۸۲ ۱۳۹۷/۱۰/۳
۹ پوهنتون ابن سینا  کابل  مرحله دوم اعتباردهی ۷۸.۷ ۱۳۹۷/۲/۱۷
۱۰ پوهنتون باختر کابل  مرحله دوم اعتباردهی ۷۵،۲۲ ۱۳۹۸/۷/۳
۱۱ پوهنتون غرجستان کابل  مرحله دوم اعتباردهی ۷۴.۳ ۱۳۹۸/۲/۱۸
۱۲ پوهنتون مریم کابل مرحله دوم اعتباردهی ۷۳،۸۹ ۱۳۹۸/۲/۲۵
۱۳ پوهنتون مولانا جلال الدین محمد بلخی بلخ مرحله دوم اعتباردهی ۷۳.۶۷ ۱۳۹۸/۸/۲۵
۱۴ پوهنتون رنا  کابل  مرحله دوم اعتباردهی ۷۳.۴۵ ۱۳۹۷/۲/۱۷
۱۵ پوهنتون کاروان کابل  مرحله دوم اعتباردهی ۷۲،۶ ۱۳۹۸/۷/۳
۱۶ پوهنتون طبی و شفاخانه چراغ  کابل  مرحله دوم اعتباردهی ۷۲.۳۴ ۱۳۹۷/۲/۳۱
۱۷ مؤسسه تحصیلات عالی ادراک کابل مرحله دوم اعتباردهی ۷۲،۳۴ ۱۳۹۸/۸/۱۵
۱۸ پوهنتون الفلاح ننگرهار مرحله دوم اعتباردهی ۷۱،۲۳ ۱۳۹۸/۳/۲۲
۱۹ پوهنتون غالب  هرات مرحله دوم اعتباردهی ۷۱ ۱۳۹۷/۱۰/۱۰
۲۰ پوهنتون خاتم النبیین (ص) کابل  مرحله دوم اعتباردهی ۶۵.۴۸ ۱۳۹۷/۵/۲۲ گزارش به مرحله سوم نوشته شده و مطابق معیارها و شاخص های مرحله سوم بازنگری گردیده است. 
۲۱ پوهنتون خراسان  ننگرهار مرحله اول اعتباردهی  ۶۹.۸ ۱۳۹۶/۴/۱۲
۲۲ مؤسسه تحصیلات عالی میوند کابل  مرحله اول اعتباردهی  ۶۹.۸ ۱۳۹۶/۴/۱۲
۲۳ مؤسسه تحصیلات عالی اشراق  هرات مرحله اول اعتباردهی  ۶۹.۵۵ ۱۳۹۶/۴/۱۲
۲۴ مؤسسه تحصیلات عالی هیواد کابل مرحله اول اعتباردهی ۶۵،۹ ۱۳۹۸/۸/۱۵
۲۵ پوهنتون آریا بلخ مرحله اول اعتباردهی  ۶۵ ۱۳۹۶/۴/۱۲
۲۶ مؤسسه تحصیلات عالی زنان افغان(مورا) کابل مرحله اول اعتباردهی ۶۴،۳۸ ۱۳۹۸/۸/۱۵
۲۷ مؤسسه تحصیلات عالی خانه نور  کابل  مرحله اول اعتباردهی  ۶۳.۳ ۱۳۹۶/۴/۱۲
۲۸ مؤسسه تحصیلات عالی راه سعادت بلخ مرحله اول اعتباردهی  ۶۳.۳ ۱۳۹۶/۴/۱۲
۲۹ مؤسسه تحصیلات عالی تاج بلخ مرحله اول اعتباردهی  ۶۲.۲ ۱۳۹۶/۴/۱۲
۳۰ پوهنتون دعوت  کابل  مرحله اول اعتباردهی  ۶۱.۲ ۱۳۹۶/۴/۱۲
۳۱ مؤسسه تحصیلات عالی دانش پروان مرحله اول اعتباردهی  ۵۹.۹ ۱۳۹۸/۷/۳
۳۲ پوهنتون پیام نور افغانستان کابل  مرحله اول اعتباردهی  ۵۹.۹ ۱۳۹۶/۴/۱۲
۳۳ پوهنتون مشعل کابل  مرحله اول اعتباردهی  ۵۹.۹ ۱۳۹۶/۴/۱۲
۳۴ مؤسسه تحصیلات عالی خواجه عبدالله انصاری هرات مرحله اول اعتباردهی  ۵۹.۵ ۱۳۹۶/۴/۱۲
۳۵ مؤسسه تحصیلات عالی حکیم سنایی بغلان مرحله اول اعتباردهی  ۵۹.۲ ۱۳۹۶/۴/۱۲
۳۶ مؤسسه تحصیلات عالی آسیا هرات مرحله اول اعتباردهی  ۵۸.۵۷ ۱۳۹۶/۴/۱۲
۳۷ پوهنتون تابش  کابل  مرحله اول اعتباردهی  ۵۸.۳۵ ۱۳۹۶/۴/۱۲
۳۸ مؤسسه تحصیلات عالی علی شیر نوایی شبرغان مرحله اول اعتباردهی  ۵۸.۲ ۱۳۹۶/۴/۱۲
۳۹ مؤسسه تحصیلات عالی پامیر خوست مرحله اول اعتباردهی  ۵۷.۳ ۱۳۹۶/۴/۱۲
۴۰ مؤسسه تحصیلات عالی التقوا ننگرهار مرحله اول اعتباردهی  ۵۶.۶ ۱۳۹۶/۴/۱۲
۴۱ مؤسسه تحصیلات عالی سادات بلخ مرحله اول اعتباردهی  ۵۵.۹ ۱۳۹۶/۴/۱۲
۴۲ مؤسسه تحصیلات عالی آریانا  ننگرهار مرحله اول اعتباردهی  ۵۵.۹ ۱۳۹۶/۴/۱۲
۴۳ مؤسسه تحصیلات عالی تنویر کنر مرحله اول اعتباردهی  ۵۵.۲ ۱۳۹۶/۴/۱۲
۴۴ مؤسسه تحصیلات عالی اراکوزیا هلمند مرحله اول اعتباردهی  ۵۵.۲ ۱۳۹۶/۴/۱۲
۴۵ مؤسسه تحصیلات عالی فجرستان تخار مرحله اول اعتباردهی  ۵۴.۳ ۱۳۹۶/۴/۱۲
۴۶ مؤسسه تحصیلات عالی ناصر خسرو  دایکندی مرحله اول اعتباردهی  ۵۴.۲ ۱۳۹۶/۴/۱۲
۴۷ مؤسسه تحصیلات عالی عروج کابل  مرحله اول اعتباردهی  ۵۳.۸ ۱۳۹۶/۴/۱۲
۴۸ مؤسسه تحصیلات عالی میرویس نیکه کندهار مرحله اول اعتباردهی  ۵۲.۴ ۱۳۹۶/۴/۱۲
۴۹ مؤسسه تحصیلات عالی پیشگام کابل  مرحله اول اعتباردهی  ۵۱.۲ ۱۳۹۶/۴/۱۲