نهاد های تحصیلات عالی خصوصی که در مراحل اعتباردهی قرار دارند

پوهنتون ها/ مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی با تفکیک مراحل اعتباردهی و فیصدی نمرات اخذ شده
شماره نام پوهنتون/ مؤسسه تحصیلات عالی موقعیت مرحله اعتباردهی فعلی فیصدی نمره اخذ شده مرحله فعلی تاریخ اعتباردهی مرحله فعلی ملاحظات
۱ پوهنتون کاتب کابل کسب اعتبار ۸۹.۷۴ ۱۳۹۸/۲/۳
۲ پوهنتون کاردان کابل کسب اعتبار ۸۹.۵۳ ۱۳۹۷/۵/۸
۳ پوهنتون امریکایی افغانستان کابل کسب اعتبار ۸۹.۳۳ ۱۳۹۶/۱۱/۲۳
۴ پوهنتون غالب کابل مرحله دوم اعتباردهی ۸۱.۶ ۱۳۹۷/۱۰/۱۰
۵ پوهنتون سلام کابل مرحله دوم اعتباردهی ۷۸.۹۸۲ ۱۳۹۷/۱۰/۳
۶ پوهنتون ابن سینا کابل مرحله دوم اعتباردهی ۷۸.۷ ۱۳۹۷/۲/۱۷
۷ پوهنتون غرجستان کابل مرحله دوم اعتباردهی ۷۴.۳ ۱۳۹۸/۲/۱۸
۸ پوهنتون مولانا جلال الدین بلخی بلخ مرحله دوم اعتباردهی ۷۳،۶۷ ۱۳۹۸/۲/۲۵
۹ پوهنتون رنا کابل مرحله دوم اعتباردهی ۷۳.۴۵ ۱۳۹۷/۲/۱۷
۱۰ پوهنتون طبی و شفاخانه چراغ کابل مرحله دوم اعتباردهی ۷۲.۳۴ ۱۳۹۷/۲/۳۱
۱۱ پوهنتون الفلاح ننگرهار مرحله دوم اعتباردهی ۷۱،۲۳ ۱۳۹۸/۳/۲۲
۱۲ پوهنتون غالب هرات مرحله دوم اعتباردهی ۷۱ ۱۳۹۷/۱۰/۱۰
۱۳ پوهنتون خاتم النبیین کابل مرحله دوم اعتباردهی ۶۵.۴۸ ۱۳۹۷/۵/۲۲ گزارش به مرحله سوم نوشته شده و مطابق معیارها و شاخص های مرحله سوم بازنگری گردیده است.
۱۴ مؤسسه تحصیلات عالی خراسان ننگرهار مرحله اول اعتباردهی ۶۹.۸ ۱۳۹۶/۴/۱۲
۱۵ پوهنتون باختر کابل مرحله اول اعتباردهی ۶۹.۸ ۱۳۹۶/۴/۱۲
۱۶ مؤسسه تحصیلات عالی میوند کابل مرحله اول اعتباردهی ۶۹.۸ ۱۳۹۶/۴/۱۲
۱۷ مؤسسه تحصیلات عالی اشراق هرات مرحله اول اعتباردهی ۶۹.۵۵ ۱۳۹۶/۴/۱۲
۱۸ پوهنتون آریا بلخ مرحله اول اعتباردهی ۶۵ ۱۳۹۶/۴/۱۲
۱۹ مؤسسه تحصیلات عالی خانه نور کابل مرحله اول اعتباردهی ۶۳.۳ ۱۳۹۶/۴/۱۲
۲۰ مؤسسه تحصیلات عالی راه سعادت بلخ مرحله اول اعتباردهی ۶۳.۳ ۱۳۹۶/۴/۱۲
۲۱ پوهنتون مریم کابل مرحله اول اعتباردهی ۶۲.۳۵ ۱۳۹۶/۴/۱۲
۲۲ مؤسسه تحصیلات عالی تاج بلخ مرحله اول اعتباردهی ۶۲.۲ ۱۳۹۶/۴/۱۲
۲۳ پوهنتون دعوت کابل مرحله اول اعتباردهی ۶۱.۲ ۱۳۹۶/۴/۱۲
۲۴ پوهنتون پیام نور ایران واحد کابل کابل مرحله اول اعتباردهی ۵۹.۹ ۱۳۹۶/۴/۱۲
۲۵ پوهنتون مشعل کابل مرحله اول اعتباردهی ۵۹.۹ ۱۳۹۶/۴/۱۲
۲۶ مؤسسه تحصیلات عالی خواجه عبدالله انصاری هرات مرحله اول اعتباردهی ۵۹.۵ ۱۳۹۶/۴/۱۲
۲۷ پوهنتون کاروان کابل مرحله اول اعتباردهی ۵۹.۴ ۱۳۹۶/۴/۱۲
۲۸ مؤسسه تحصیلات عالی حکیم سنایی بغلان مرحله اول اعتباردهی ۵۹.۲ ۱۳۹۶/۴/۱۲
۲۹ مؤسسه تحصیلات عالی آسیا هرات مرحله اول اعتباردهی ۵۸.۵۷ ۱۳۹۶/۴/۱۲
۳۰ پوهنتون جامی هرات مرحله اول اعتباردهی ۵۸.۵ ۱۳۹۶/۴/۱۲
۳۱ پوهنتون تابش کابل مرحله اول اعتباردهی ۵۸.۳۵ ۱۳۹۶/۴/۱۲
۳۲ مؤسسه تحصیلات عالی علی شیر نوایی شبرغان مرحله اول اعتباردهی ۵۸.۲ ۱۳۹۶/۴/۱۲
۳۳ پوهنتون گوهرشاد کابل مرحله اول اعتباردهی ۵۷.۵ ۱۳۹۶/۴/۱۲
۳۴ مؤسسه تحصیلات عالی پامیر خوست مرحله اول اعتباردهی ۵۷.۳ ۱۳۹۶/۴/۱۲
۳۵ مؤسسه تحصیلات عالی التقوا ننگرهار مرحله اول اعتباردهی ۵۶.۶ ۱۳۹۶/۴/۱۲
۳۶ مؤسسه تحصیلات عالی سادات بلخ مرحله اول اعتباردهی ۵۵.۹ ۱۳۹۶/۴/۱۲
۳۷ مؤسسه تحصیلات عالی آریانا ننگرهار مرحله اول اعتباردهی ۵۵.۹ ۱۳۹۶/۴/۱۲
۳۸ مؤسسه تحصیلات عالی تنویر کنر مرحله اول اعتباردهی ۵۵.۲ ۱۳۹۶/۴/۱۲
۳۹ مؤسسه تحصیلات عالی اراکوزیا هلمند مرحله اول اعتباردهی ۵۵.۲ ۱۳۹۶/۴/۱۲
۴۰ مؤسسه تحصیلات عالی فجرستان تخار مرحله اول اعتباردهی ۵۴.۳ ۱۳۹۶/۴/۱۲
۴۱ مؤسسه تحصیلات عالی ناصر خسرو دایکندی مرحله اول اعتباردهی ۵۴.۲ ۱۳۹۶/۴/۱۲
۴۲ مؤسسه تحصیلات عالی عروج کابل مرحله اول اعتباردهی ۵۳.۸ ۱۳۹۶/۴/۱۲
۴۳ مؤسسه تحصیلات عالی میرویس نیکه کندهار مرحله اول اعتباردهی ۵۲.۴ ۱۳۹۶/۴/۱۲
۴۴ مؤسسه تحصیلات عالی پیشگام کابل مرحله اول اعتباردهی ۵۱.۲ ۱۳۹۶/۴/۱۲