نهاد های تحصیلات عالی خصوصی که در مراحل اعتباردهی قرار دارند

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت تحصیلات عالی

معینیت علمی

ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی

آمریت ارتقای کیفیت و اعتباردهی نهاد های تحصیلی خصوصی

پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی شامل اعتباردهی با تفکیک مراحل اعتباردهی و فیصدی نمرات اخذ شده

شماره نام پوهنتون/ مؤسسه تحصیلات عالی موقعیت مرحله اعتباردهی فعلی فیصدی نمره اخذ شده مرحله فعلی تاریخ اعتباردهی مرحله فعلی ملاحظات 
۱ پوهنتون کاتب  کابل  کسب اعتبار ۱۳۹۸/۲/۳
۲ پوهنتون کاردان  کابل  کسب اعتبار ۱۳۹۷/۵/۸
۳ پوهنتون امریکایی افغانستان  کابل  کسب اعتبار ۱۳۹۶/۱۱/۲۳
۴ پوهنتون خراسان  ننگرهار مرحله دوم اعتباردهی ۸۴.۷۳ ۱۲۹۹/۱/۲۵
۵ مؤسسه تحصیلات عالی ملالی کندهار مرحله دوم اعتباردهی ۸۳،۶۲ ۱۳۹۸/۸/۱۵
۶ پوهنتون جامی هرات مرحله دوم اعتباردهی ۸۱،۸۵ ۱۳۹۸/۸/۱۵
۷ پوهنتون غالب  کابل  مرحله دوم اعتباردهی ۸۱.۶ ۱۳۹۷/۱۰/۱۰
۸ پوهنتون گوهرشاد کابل مرحله دوم اعتباردهی ۸۰،۹۸ ۱۳۹۸/۸/۱۵
۹ پوهنتون سلام  کابل  مرحله دوم اعتباردهی ۷۸.۹۸۲ ۱۳۹۷/۱۰/۳
۱۰ پوهنتون ابن سینا  کابل  مرحله دوم اعتباردهی ۷۸.۷ ۱۳۹۷/۲/۱۷
۱۱ پوهنتون باختر کابل  مرحله دوم اعتباردهی ۷۵،۲۲ ۱۳۹۸/۷/۳
۱۲ پوهنتون روشان ننگرهار مرحله دوم اعتباردهی ۷۵.۲ ۱۳۹۹/۱/۲۵
۱۳ پوهنتون غرجستان کابل  مرحله دوم اعتباردهی ۷۴.۳ ۱۳۹۸/۲/۱۸
۱۴ پوهنتون مریم کابل مرحله دوم اعتباردهی ۷۳،۸۹ ۱۳۹۸/۸/۲۵
۱۵ پوهنتون مولانا جلال الدین محمد بلخی بلخ مرحله دوم اعتباردهی ۷۳،۶۷ ۱۳۹۸/۲/۲۵
۱۶ پوهنتون رنا  کابل  مرحله دوم اعتباردهی ۷۳.۴۵ ۱۳۹۷/۲/۱۷
۱۷ پوهنتون کاروان کابل  مرحله دوم اعتباردهی ۷۲،۶ ۱۳۹۸/۷/۳
۱۸ پوهنتون طبی و شفاخانه چراغ  کابل  مرحله دوم اعتباردهی ۷۲.۳۴ ۱۳۹۷/۲/۳۱
۱۹ مؤسسه تحصیلات عالی ادراک کابل مرحله دوم اعتباردهی ۷۲،۳۴ ۱۳۹۸/۸/۱۵
۲۰ پوهنتون الفلاح ننگرهار مرحله دوم اعتباردهی ۷۱،۲۳ ۱۳۹۸/۳/۲۲
۲۱ پوهنتون غالب  هرات مرحله دوم اعتباردهی ۷۱ ۱۳۹۷/۱۰/۱۰
۲۲ پوهنتون خاتم النبیین (ص) کابل  مرحله دوم اعتباردهی ۶۵.۴۸ ۱۳۹۷/۵/۲۲ گزارش به مرحله سوم نوشته شده و مطابق معیارها و شاخص های مرحله سوم بازنگری گردیده است. 
۲۳ مؤسسه تحصیلات عالی میوند کابل  مرحله اول اعتباردهی  ۶۹.۸ ۱۳۹۶/۴/۱۲
۲۴ مؤسسه تحصیلات عالی اشراق  هرات مرحله اول اعتباردهی  ۶۹.۵۵ ۱۳۹۶/۴/۱۲
۲۵ مؤسسه تحصیلات عالی هیواد کابل مرحله اول اعتباردهی ۶۵،۹ ۱۳۹۸/۸/۱۵
۲۶ پوهنتون آریا بلخ مرحله اول اعتباردهی  ۶۵ ۱۳۹۶/۴/۱۲
۲۷ مؤسسه تحصیلات عالی زنان افغان(مورا) کابل مرحله اول اعتباردهی ۶۴،۳۸ ۱۳۹۸/۸/۱۵
۲۸ مؤسسه تحصیلات عالی خانه نور  کابل  مرحله اول اعتباردهی  ۶۳.۳ ۱۳۹۶/۴/۱۲
۲۹ مؤسسه تحصیلات عالی راه سعادت بلخ مرحله اول اعتباردهی  ۶۳.۳ ۱۳۹۶/۴/۱۲
۳۰ مؤسسه تحصیلات عالی تاج بلخ مرحله اول اعتباردهی  ۶۲.۲ ۱۳۹۶/۴/۱۲
۳۱ پوهنتون دعوت  کابل  مرحله اول اعتباردهی  ۶۱.۲ ۱۳۹۶/۴/۱۲
۳۲ مؤسسه تحصیلات عالی دانش پروان مرحله اول اعتباردهی  ۵۹.۹ ۱۳۹۸/۷/۳
۳۳ دانشگاه پیام نور افغانستان کابل  مرحله اول اعتباردهی  ۵۹.۹ ۱۳۹۶/۴/۱۲
۳۴ پوهنتون مشعل کابل  مرحله اول اعتباردهی  ۵۹.۹ ۱۳۹۶/۴/۱۲
۳۵ مؤسسه تحصیلات عالی خواجه عبدالله انصاری هرات مرحله اول اعتباردهی  ۵۹.۵ ۱۳۹۶/۴/۱۲
۳۶ مؤسسه تحصیلات عالی حکیم سنایی بغلان مرحله اول اعتباردهی  ۵۹.۲ ۱۳۹۶/۴/۱۲
۳۷ مؤسسه تحصیلات عالی آسیا هرات مرحله اول اعتباردهی  ۵۸.۵۷ ۱۳۹۶/۴/۱۲
۳۸ پوهنتون تابش  کابل  مرحله اول اعتباردهی  ۵۸.۳۵ ۱۳۹۶/۴/۱۲
۳۹ مؤسسه تحصیلات عالی علی شیر نوایی شبرغان مرحله اول اعتباردهی  ۵۸.۲ ۱۳۹۶/۴/۱۲
۴۰ مؤسسه تحصیلات عالی پامیر خوست مرحله اول اعتباردهی  ۵۷.۳ ۱۳۹۶/۴/۱۲
۴۱ مؤسسه تحصیلات عالی التقوا ننگرهار مرحله اول اعتباردهی  ۵۶.۶ ۱۳۹۶/۴/۱۲
۴۲ مؤسسه تحصیلات عالی سادات بلخ مرحله اول اعتباردهی  ۵۵.۹ ۱۳۹۶/۴/۱۲
۴۳ مؤسسه تحصیلات عالی آریانا  ننگرهار مرحله اول اعتباردهی  ۵۵.۹ ۱۳۹۶/۴/۱۲
۴۴ مؤسسه تحصیلات عالی تنویر کنر مرحله اول اعتباردهی  ۵۵.۲ ۱۳۹۶/۴/۱۲
۴۵ مؤسسه تحصیلات عالی اراکوزیا هلمند مرحله اول اعتباردهی  ۵۵.۲ ۱۳۹۶/۴/۱۲
۴۶ مؤسسه تحصیلات عالی فجرستان تخار مرحله اول اعتباردهی  ۵۴.۳ ۱۳۹۶/۴/۱۲
۴۷ مؤسسه تحصیلات عالی ناصر خسرو  دایکندی مرحله اول اعتباردهی  ۵۴.۲ ۱۳۹۶/۴/۱۲
۴۸ مؤسسه تحصیلات عالی عروج کابل  مرحله اول اعتباردهی  ۵۳.۸ ۱۳۹۶/۴/۱۲
۴۹ مؤسسه تحصیلات عالی میرویس نیکه کندهار مرحله اول اعتباردهی  ۵۲.۴ ۱۳۹۶/۴/۱۲
۵۰ مؤسسه تحصیلات عالی پیشگام کابل  مرحله اول اعتباردهی  ۵۱.۲ ۱۳۹۶/۴/۱۲