راپورها

گزارش نظارت سالانه و دوره یی برنامه های علمی نهاد های تحصیلات عالی خصوصی
شماره پوهنتون ها/مؤسسات تحصیلات عالی  خصوصی محل فعالیت مواصلت گزارش نظارت سالانه برنامه های علمی مواصلت گزارش مرور دوره ای برنامه های علمی
۱ پوهنتون کاردان کابل
۲ پوهنتون امریکایی افغانستان کابل
۳ پوهنتون مولانا جلال الدین بلخی بلخ
۴ پوهنتون باختر کابل
۵ مؤسسه تحصیلات عالی میوند کابل
۶ پوهنتون خراسان ننگرهار
۷ پوهنتون کاتب کابل ۲۵/۱۰/۱۳۹۷ ۲۴/۱۰/۱۳۹۷
۸ مؤسسه تحصیلات عالی طبی چراغ کابل ۱/۱۱/۱۳۹۷
۹ پوهنتون مریم کابل
۱۰ پوهنتون خاتم النبیین کابل ۲۲/۱۲/۱۳۹۷
۱۱ مؤسسه تحصیلات عالی پیشگام کابل
۱۲ مؤسسه تحصیلات عالی سادات بلخ
۱۳ پوهنتون رنا کابل
۱۴ مؤسسه تحصیلات عالی آریانا – جلال آباد ننگرهار
۱۵ پوهنتون آریا بلخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۷
۱۶ پوهنتون دعوت کابل
۱۷ پوهنتون دنیا کابل ۱۳/۱۲/۱۳۹۷
۱۸ مؤسسه تحصیلات عالی سپین غر ننگرهار
۱۹ پوهنتون سلام کابل
۲۰ پوهنتون تابش کابل ۲۱/۱۲/۱۳۹۷
۲۱ پوهنتون کاروان کابل
۲۲ پوهنتون مشعل کابل
۲۳ مؤسسه تحصیلات عالی خانه نور کابل
۲۴ مؤسسه تحصیلات عالی اشراق هرات
۲۵ پوهنتون غالب هرات
۲۶ مؤسسه تحصیلات عالی تاج بلخ
۲۷ پوهنتون غرجستان کابل
۲۸ پوهنتون ابن سینا کابل
۲۹ پوهنتون آزاد اسلامی ایران کابل
۳۰ پوهنتون گوهرشاد کابل
۳۱ مؤسسه تحصیلات عالی امیرعلی شیرنوایی جوزجان
۳۲ مؤسسه تحصیلات عالی وادی هلمند هلمند
۳۳ پوهنتون جامی هرات
۳۴ مؤسسه تحصیلات عالی ازهر کابل
۳۵ مؤسسه تحصیلات عالی میهن کابل
۳۶ مؤسسه تحصیلات عالی آسیا هرات
۳۷ پوهنتون پیام نور ایران کابل
۳۸ مؤسسه تحصیلات عالی پامیر خوست
۳۹ مؤسسه تحصیلات عالی ناصر خسرو دایکندی
۴۰ مؤسسه تحصیلات عالی راه سعادت بلخ
۴۱ مؤسسه تحصیلات عالی خواجه عبدالله انصاری هرات
۴۲ مؤسسه تحصیلات عالی بارک نیمروز
۴۳ پوهنتون جامعه المصطفی کابل
۴۴ مؤسسه تحصیلات عالی الغیاث هرات
۴۵ مؤسسه تحصیلات عالی هیواد کابل
۴۶ مؤسسه تحصیلات عالی کابورا کابل
۴۷ پوهنتون الفلاح ننگرهار
۴۸ مؤسسه تحصیلات عالی عروج کابل
۴۹ مؤسسه تحصیلات عالی روشان ننگرهار
۵۰ مؤسسه تحصیلات عالی میرویس نیکه کندهار ۷/۱۱/۱۳۹۷
۵۱ مؤسسه تحصیلات عالی اراکوزیا هلمند
۵۲ مؤسسه تحصیلات عالی التقوا ننگرهار
۵۳ مؤسسه تحصیلات عالی احمدشاه ابدالی خوست
۵۴ مؤسسه تحصیلات عالی دانش پروان ۲۰/۱۲/۱۳۹۷
۵۵ مؤسسه تحصیلات عالی ملالی کندهار
۵۶ پوهنتون بست هلمند
۵۷ پوهنتون حکیم سنایی بغلان
۵۸ مؤسسه تحصیلات عالی فجرستان تخار
۵۹ پوهنتون رابعه بلخی کابل
۶۰ مؤسسه تحصیلات عالی افغان کابل
۶۱ مؤسسه تحصیلات عالی سیدجمال الدین افغان کابل
۶۲ مؤسسه تحصیلات عالی شرق کابل
۶۳ مؤسسه تحصیلات عالی ملی کابل ۱۵/۱۲/۱۳۹۷
۶۴ مؤسسه تحصیلات عالی رشاد فاریاب
۶۵ مؤسسه تحصیلات عالی افغانستان کابل ۱۲/۱۲/۱۳۹۷
۶۶ مؤسسه تحصیلات عالی تنویر کنر
۶۷ مؤسسه تحصیلات عالی استقلال کابل ۲۹/۱۰/۱۳۹۷
۶۸ مؤسسه تحصیلات عالی طبی افغان – سویس کابل ۲۱/۱۰/۱۳۹۷
۶۹ مؤسسه تحصیلات عالی کهکشان شرق هرات
۷۰ مؤسسه تحصیلات عالی زاول کابل
۷۱ مؤسسه تحصیلات عالی پیام کابل ۱۲/۱۲/۱۳۹۷
۷۲ مؤسسه تحصیلات عالی استقامت کابل
۷۳ مؤسسه تحصیلات جهان کابل
۷۴ مؤسسه تحصیلات عالی برنا بدخشان ۲/۱۱/۱۳۹۷
۷۵ مؤسسه تحصیلات عالی اهل بیت کابل
۷۶ مؤسسه تحصیلات عالی خانه دانش تخار
۷۷ مؤسسه تحصیلات عالی فانوس کابل
۷۸ مؤسسه تحصیلات عالی بامیکا بامیان ۲۷/۱۱/۱۳۹۷
۷۹ پوهنتون رهنورد بلخ
۸۰ مؤسسه تحصیلات عالی غازی امان الله خان کابل
۸۱ مؤسسه تحصیلات عالی علامه کابل
۸۲ مؤسسه تحصیلات عالی مستقبل کابل
۸۳ مؤسسه تحصیلات عالی ادراک کابل ۱۹/۱۲/۱۳۹۷
۸۴ مؤسسه تحصیلات عالی رویان بغلان
۸۵ مؤسسه تحصیلات عالی هریوا هرات ۶/۱۲/۱۳۹۷
۸۶ مؤسسه تحصیلات عالی پیمان تخار ۲۲/۱۲/۱۳۹۷
۸۷ مؤسسه تحصیلات عالی حکمت بادغیس
۸۸ مؤسسه تحصیلات عالی ابوریحان کابل
۸۹ مؤسسه تحصیلات عالی خاتم النبیین جاغوری غزنی
۹۰ مؤسسه تحصیلات عالی آشنا کابل
۹۱ مؤسسه تحصیلات عالی زم زم پکتیا ۱۳/۱۲/۱۳۹۷
۹۲ مؤسسه تحصیلات عالی بیان کابل
۹۳ مؤسسه تحصیلات عالی حنظله بادغیس
۹۴ مؤسسه تحصیلات عالی کاوون بلخ ۲/۱۱/۱۳۹۷
۹۵ مؤسسه تحصیلات عالی قدس بغلان
۹۶ مؤسسه تحصیلات عالی سلطان محمود غزنوی غزنی ۲۷/۱۱/۱۳۹۷
۹۷ مؤسسه تحصیلات عالی شفاء کابل
۹۸ مؤسسه تحصیلات عالی خورشید کابل ۱۱/۱۲/۱۳۹۷
۹۹ مؤسسه تحصیلات عالی متانت جوزجان
۱۰۰ مؤسسه تحصیلات عالی نعمان سادات کابل ۱۹/۱۲/۱۳۹۷
۱۰۱ مؤسسه تحصیلات عالی برلاس جوزجان
۱۰۲ مؤسسه تحصیلات عالی ترکستان بلخ
۱۰۳ مؤسسه تحصیلات عالی بینوا کندهار
۱۰۴ مؤسسه تحصیلات عالی شمال کندز
۱۰۵ مؤسسه تحصیلات عالی قلم کابل
۱۰۶ مؤسسه تحصیلات عالی افغان پامیر کابل ۱۲/۱۲/۱۳۹۷
۱۰۷ مؤسسه تحصیلات عالی مسلم غزنی
۱۰۸ مؤسسه تحصیلات عالی نمر کندز
۱۰۹ مؤسسه تحصیلات عالی نیستان کابل
۱۱۰ مؤسسه تحصیلات عالی شهید سید جان کندز
۱۱۱ مؤسسه تحصیلات عالی کهندژ کندز
۱۱۲ مؤسسه تحصیلات عالی ابونصر فراه
۱۱۳ مؤسسه تحصیلات عالی شیرزی افغان کندز
۱۱۴ مؤسسه تحصیلات عالی البرز بلخ
۱۱۵ مؤسسه تحصیلات عالی امام محمد شیبانی کندز
۱۱۶ مؤسسه تحصیلات عالی صابر کابل
۱۱۷ مؤسسه تحصیلات عالی بایزید روشان کابل
۱۱۸ مؤسسه تحصیلات عالی رازی کابل
۱۱۹ مؤسسه تحصیلات عالی سبا کندهار
۱۲۰ مؤسسه تحصیلات عالی نورین کابل
۱۲۱ مؤسسه تحصیلات عالی زنان افغان (مورا) کابل
۱۲۲ مؤسسه تحصیلات عالی ابن خلدون کابل
۱۲۳ مؤسسه تحصیلات عالی جهان نور کابل
۱۲۴ مؤسسه تحصیلات عالی نخبگان بلخ
۱۲۵ مؤسسه تحصیلات عالی راه ابریشم کابل
شعبات دومی نهادهای تحصیلی خصوصی
۱۲۶ مؤسسه تحصیلات عالی سپین غر کابل
۱۲۷ پوهنتون غالب کابل
۱۲۸ مؤسسه تحصیلات عالی آریانا کابل
۱۲۹ مؤسسه تحصیلات عالی سلام کندز کندز
۱۳۰ مؤسسه تحصیلات عالی غرجستان فراه
۱۳۱ مؤسسه تحصیلات عالی تابش میدان وردک
۱۳۲ مؤسسه تحصیلات عالی ابن سینا بلخ ۹/۱۱/۱۳۹۷
۱۳۳ مؤسسه تحصیلات عالی خاتم النبیین غزنی
۱۳۴ مؤسسه تحصیلات عالی مولانا سمنگان ۲۹/۱۰/۱۳۹۷
۱۳۵ مؤسسه تحصیلات عالی راه سعادت تخار
۱۳۶ مؤسسه تحصیلات عالی دعوت خوست