اشتراک هئیت وزارت تحصیلات عالی در کنفرانس بین المللی شورای اعتباردهی تحصیلات عالی امریکا (CHEA)

اشتراک هئیت وزارت تحصیلات عالی در کنفرانس بین المللی شورای اعتباردهی تحصیلات عالی امریکا (CHEA)

به اساس پیشنهاد وزارت تحصیلات عالی افغانستان، سفارت ایالات متحده امریکا در کابل در همکاری با سفارت جمهوری چین مقیم کابل یک برنامه ارتقای ظرفیت را در بخش تضمین کیفیت و اعتباردهی تنظیم نموده است که در آن رییس تضمین کیفیت و اعتباردهی وزارت تحصیلات عالی و ۱۳ تن از استادان پوهنتون های مرکز و ولایات که در بخش تضمین کیفیت و اعتباردهی و کمیته های مربوطه فعالیت می نمایند اشتراک نموده اند. هدف این سفر دو هفته یی که از تاریخ ۲۵ جنوری الی ۸ فبروری ۲۰۲۰ ادامه پیدا می کند، ملاقات با مسسولین تضمین کیفیت و اعتباردهی، و بازدید از سیستم های تضمین کیفیت داخلی  ۵ پوهنتون و کالج  در ایالات متحده امریکا و تامین ارتباطات آینده با ایشان، اشتراک در کنفرانس بین المللی شورای اعتباردهی تحصیلات عالی امریکا (CHEA)، ملاقات با نهاد های اعتباردهی نهاد های تحصیلی و برنامه های علمی در آنجا و شریک ساختن پیشرفت ها و چالش ها با ایشان در بخش تضمین کیفیت و اعتباردهی و چگونگی کار بالای بهبود کیفیت نهاد های تحصیلات عالی و برنامه های علمی در افغانستان می باشد. بعد از بازگشت آنها به افغانستان از تجارب و اندوخته های آنان در پوهنتون های مختلف استفاده موثر خواهد شد و قرار است که اعتباردهی برنامه های علمی نیز از طرف وزارت تحصیلات عالی افغانستان رسماً آغاز گردد. قابل یاد آوری است که بخش دوم این برنامه در یک وقت مناسب در کشور جمهوری چین نیز تدویر خواهد گردید.

Add a comment

*Please complete all fields correctly

مرتبط

گزارش ویدیو کنفرانس مورخ ۲۸ سرطان و ۱ اسد سال ۱۳۹۹بورد تضمین کیفیت و اعتباردهی
ویدیو کنفرانس بورد تضمین کیفیت و اعتباردهی به تاریخ 28 سرطان و 1 اسد سال 1399 با اشتراک رؤسا و معاونین 14 نهاد تحصیلی دولتی...
خبر نامه
تدویر جلسات بورد تضمین کیفیت و اعتباردهی ازطریق سافت ویر زوم در ایام قرنطین. ریاست تضمین کیفیت واعتباردهی وزارت تحصیلات عالی، هدف ازبرگزاری این جلسات...
خبر نامه
ورکشاپ آموزشی برنامه های ارتقای کیفیت و اعتبار دهی به روز چهار شنبه مورخ 14 حوت 1398 در پوهنتون پروان دایر گردید. ورکشاپ آموزشی برنامه...