خبر نامه

خبر نامه

ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی کتاب جامعی تحت نام تفسیر چارچوب ارتقای کیفیت و اعتباردهی را به دست نشر سپرده است. نهاد های محترم تحصیلات عالی مرکز و ولایات میتوانند سافت این کتاب را از سایت و هارد کتاب را از دفتر های ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی بدست آورند.

Add a comment

*Please complete all fields correctly

مرتبط

خبر نامه
تدویر جلسات بورد تضمین کیفیت و اعتباردهی ازطریق سافت ویر زوم در ایام قرنطین. ریاست تضمین کیفیت واعتباردهی وزارت تحصیلات عالی، هدف ازبرگزاری این جلسات...
خبر نامه
ورکشاپ آموزشی برنامه های ارتقای کیفیت و اعتبار دهی به روز چهار شنبه مورخ 14 حوت 1398 در پوهنتون پروان دایر گردید. ورکشاپ آموزشی برنامه...
خبر نامه
چارچوب اعتباردهی  برنامه های علمی نهاد های تحصیلات عالی در 30 دلو 1398 طی محفلی معرفی و توسط سرپرست وزارت تحصیلات عالی افتتاح گردید. در...