خبر نامه ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی
۳۱ ۰۴ ۱۳۹۸ | اخبار

کمیسیون ملی یونسکو و آیسیسکو، با ریاست تضمین کیفیت و اعتباردهی وزارت تحصیلات عالی تجدید همکاری نمودند. در نشستی که به این منظور میان پوهاند محمد نعیمی، رئیس تضمین کیفیت و اعتباردهی و مشاوران ارشد کمیسیون ملی یونسکو و آیسیسکو در ریاست یاد شده انجام شد، روی همکاری های بلند مدت تاکید صورت گرفت. عبدالمعین...

خبرنامه ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی
۲۹ ۰۴ ۱۳۹۸ | اخبار

تدویر ورکشاپ آموزشی در پوهنتون بلخ زون شمال کشور به تاریخ 23- 24 سرطان 1398 طوری که پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی کشور در جریان قرار دارند از مدتی به این طرف ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی روی آگاهی دهی مشخصی در قسمت برنامه های ارتقای کیفیت و اعتباردهی کار می نماید که در...

خبر نامه ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی
۱۷ ۰۴ ۱۳۹۸ | اخبار

وزارت تحصیلات عالی برای شش پوهنتون دولتی و خصوصی اسناد اعتبار ملی داد در محفل اعطای اسناد اعتباردهی ملی برای پوهنتون های اعتباردهی شده، پوهنمل عبدالتواب بالاکرزی سرپرست و معین علمی وزارت تحصیلات عالی با اشاره به تاریخچۀ ارتقای کیفیت و اعتباردهی در سطح جهان گفت که، 132 سال پیش برنامۀ تضمین کیفیت و اعتبارهی...

خبرنامه ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی
۰۲ ۰۳ ۱۳۹۸ | اخبار

تدویر ورکشاپ آموزشی در پوهنتون هرات زون غرب کشور به تاریخ 24- 25 ثور 1398 طوری که پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی کشور در جریان قرار دارند از مدتی به این طرف ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی روی آگاهی دهی مشخصی در قسمت برنامه های ارتقای کیفیت و اعتباردهی کار می نماید که در...

خبر نامه
۲۶ ۰۲ ۱۳۹۸ | اخبار

رهبری ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی به اساس پلان کاری خویش و در راستای تطبیق هرچه بهتر پالیسی مرور دوره یی برنامه های علمی به تاریخ 24/2/1398 با پوهنتون های هرات، کندهار، ننگرهار، بلخ، شیخ زاید خوست و کندز از طریق اسکایپ کنفرانس و با پوهنتون های کابل، تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی، پولی...

خبرنامه ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی
۱۷ ۰۲ ۱۳۹۸ | اخبار

تدویر ورکشاپ آموزشی در پوهنتون ننگرهار زون شرق کشور به تاریخ 9- 10 ثور 1398 طوری که پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی کشور در جریان قرار دارند از مدتی به این طرف ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی روی آگاهی دهی مشخصی در قسمت برنامه های ارتقای کیفیت و اعتباردهی کار می نماید که در...