گزارش نظارت سالانه و مرور دوره ای برنامه های علمی نهادهای تحصیلات عالی خصوصی

گزارشات نظارت سالانه و مرور دوره‌ یی برنامه های علمی پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی افغانستان
شماره پوهنتون/مؤسسه تحصیلات عالی  موقعیت گزارش نظارت سالانه  گزارش مرور دوره ای گزارش نظارت سالانه  گزارش مرور دوره ای
۱۳۹۷ ۱۳۹۷ ۱۳۹۸ ۱۳۹۸
۱ پوهنتون کاتب کابل ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ۱۳۹۷/۱۰/۲۴
۲ پوهنتون کاردان کابل ۱۳۹۸/۳/۲۹
۳ پوهنتون امریکایی افغانستان کابل ۱۳۹۸/۳/۲۸
۴ پوهنتون خاتم النبیین(ص) کابل ۱۳۹۷/۱۱/۲۹
۵ پوهنتون غرجستان کابل ۱۳۹۸/۱/۱۸
۶ پوهنتون گوهرشاد کابل ۱۳۹۷/۱۲/۲۶
۷ پوهنتون سلام کابل ۱۳۹۸/۲/۲۹
۸ پوهنتون تابش کابل ۱۳۹۷/۱۲/۲۱
۹ پوهنتون کاروان کابل ۱۳۹۸/۳/۵
۱۰ پوهنتون مشعل کابل ۱۳۹۸/۴/۱۱
۱۱ پوهنتون آریا بلخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۰
۱۲ پوهنتون مولانا جلال الدین محمد بلخی بلخ ۱۳۹۸/۱/۶
۱۳ پوهنتون دنیا کابل ۱۳۹۷/۱۲/۱۳
۱۴ پوهنتون غالب هرات ۱۳۹۸/۴/۴
۱۵ پوهنتون خراسان ننگرهار ۱۳۹۸/۲/۳۰
۱۶ پوهنتون جامی هرات ۱۳۹۸/۲/۳۰
۱۷ پوهنتون رهنورد بلخ ۱۳۹۸/۴/۲
۱۸ پوهنتون مریم کابل ۱۳۹۸/۷/۷
۱۹ پوهنتون پیام نور افغانستان کابل ۱۳۹۸/۷/۱۴
۲۰ پوهنتون بست هلمند ۱۳۹۸/۴/۸
۲۱ پوهنتون حکیم سنایی بغلان ۱۳۹۸/۴/۱۳
۲۲ مؤسسه تحصیلات عالی طبی چراغ کابل ۱۳۹۷/۱۱/۱
۲۳ مؤسسه تحصیلات عالی پیشگام کابل ۱۳۹۸/۱/۵
۲۴ مؤسسه تحصیلات عالی آریانا  ننگرهار ۱۳۹۸/۱/۲۶
۲۵ مؤسسه تحصیلات عالی سپین غر ننگرهار ۱۳۹۷/۱۲/۲۵
۲۶ مؤسسه تحصیلات عالی اشراق هرات ۱۳۹۷/۱۲/۲۸
۲۷ مؤسسه تحصیلات عالی میوند کابل ۱۳۹۸/۴/۲۸
۲۸ مؤسسه تحصیلات عالی تاج بلخ ۱۳۹۸/۲/۱۴
۲۹ مؤسسه تحصیلات عالی وادی هلمند هلمند ۱۳۹۸/۴/۹
۳۰ مؤسسه تحصیلات عالی میهن کابل ۱۳۹۸/۴/۱
۳۱ مؤسسه تحصیلات عالی آسیا هرات ۱۳۹۸/۲/۱۸
۳۲ مؤسسه تحصیلات عالی پامیر خوست ۱۳۹۷/۱۲/۱۵
۳۳ مؤسسه تحصیلات عالی میرویس نیکه کندهار ۱۳۹۸/۱۲/۲
۳۴ مؤسسه تحصیلات عالی التقوا ننگرهار ۱۳۹۸/۵/۹
۳۵ مؤسسه تحصیلات عالی دانش پروان ۱۳۹۷/۱۲/۲۰
۳۶ مؤسسه تحصیلات عالی ملالی کندهار ۱۳۹۸/۲/۱۹
۳۷ مؤسسه تحصیلات عالی شرق کابل ۱۳۹۸/۳/۴
۳۸ مؤسسه تحصیلات عالی ملی کابل ۱۳۹۷/۱۲/۱۵
۳۹ مؤسسه تحصیلات عالی افغانستان کابل ۱۳۹۷/۱۲/۱۲
۴۰ مؤسسه تحصیلات عالی استقلال کابل ۱۳۹۷/۱۰/۲۹
۴۱ مؤسسه تحصیلات عالی طبی افغان سویس کابل ۱۳۹۷/۱۲/۱۲
۴۲ مؤسسه تحصیلات عالی کهکشان شرق هرات ۱۳۹۸/۲/۱۹
۴۳ مؤسسه تحصیلات عالی زاول کابل ۱۳۹۸/۲/۲۲
۴۴ مؤسسه تحصیلات عالی پیام کابل ۱۳۹۸/۱/۱۱
۴۵ مؤسسه تحصیلات جهان کابل ۱۳۹۸/۲/۲۱
۴۶ مؤسسه تحصیلات عالی برنا بدخشان ۱۳۹۷/۱۱/۲
۴۷ مؤسسه تحصیلات عالی فانوس کابل ۱۳۹۸/۳/۲۵
۴۸ مؤسسه تحصیلات عالی بامیکا بامیان ۱۳۹۷/۱۱/۲۷
۴۹ مؤسسه تحصیلات عالی مستقبل کابل ۱۳۹۸/۲/۲۵
۵۰ مؤسسه تحصیلات عالی ادراک کابل ۱۳۹۷/۱۲/۱۹
۵۱ مؤسسه تحصیلات عالی هریوا هرات ۱۳۹۷/۱۲/۶
۵۲ مؤسسه تحصیلات عالی پیمان تخار ۱۳۹۷/۱۲/۲۲
۵۳ مؤسسه تحصیلات عالی ابوریحان کابل ۱۳۹۸/۲/۲۳
۵۴ مؤسسه تحصیلات عالی آشنا کابل ۱۳۹۸/۳/۱۱
۵۵ مؤسسه تحصیلات عالی زم زم پکتیا ۱۳۹۷/۱۲/۱۳
۵۶ مؤسسه تحصیلات عالی کاوون بلخ ۱۳۹۷/۱۱/۲
۵۷ مؤسسه تحصیلات عالی قدس بغلان ۱۳۹۸/۲/۲۴
۵۸ مؤسسه تحصیلات عالی سلطان محمود غزنوی غزنی ۱۳۹۷/۱۱/۲۷
۵۹ مؤسسه تحصیلات عالی خورشید کابل ۱۳۹۷/۱۲/۱۱
۶۰ مؤسسه تحصیلات عالی متانت جوزجان ۱۳۹۸/۴/۲۹
۶۱ مؤسسه تحصیلات عالی نعمان سادات کابل ۱۳۹۷/۱۲/۱۹
۶۲ مؤسسه تحصیلات عالی ترکستان بلخ ۱۳۹۸/۲/۱۸
۶۳ مؤسسه تحصیلات عالی افغان پامیر کابل ۱۳۹۸/۱/۱۵
۶۴ مؤسسه تحصیلات عالی شیرزی افغان کندز ۱۳۹۸/۳/۱۱
۶۵ مؤسسه تحصیلات عالی صابر کابل ۱۳۹۸/۱/۶
۶۶ مؤسسه تحصیلات عالی بایزید روشان کابل ۱۳۹۷/۱۱/۱۱
۶۷ مؤسسه تحصیلات عالی رازی کابل ۱۳۹۸/۴/۸
۶۸ مؤسسه تحصیلات عالی راه سعادت بلخ ۱۳۹۸/۶/۱۷
۶۹ مؤسسه تحصیلات عالی سبا کندهار ۱۳۹۸/۳/۲
۷۰ مؤسسه تحصیلات عالی هیواد کابل ۱۳۹۸/۷/۷
۷۱ مؤسسه تحصیلات عالی اهل بیت  کابل ۱۳۹۸/۶/۳۰
۷۲ مؤسسه تحصیلات عالی روښان ننگرهار ۱۳۹۸/۷/۱۷
۷۳ مؤسسه تحصیلات عالی شمال کندز ۱۳۹۸/۸/۹
۷۴ مؤسسه تحصیلات عالی زنان افغان (مورا) کابل ۱۳۹۸/۱/۱۱
۷۵ پوهنتون باختر کابل
۷۶ پوهنتون رنا کابل
۷۷ پوهنتون ابن سینا کابل
۷۸ پوهنتون آزاد اسلامی واحد افغانستان کابل
۷۹ پوهنتون دعوت کابل
۸۰ پوهنتون رابعه بلخی کابل
۸۱ پوهنتون الفلاح ننگرهار
۸۲ پوهنتون جامعه المصطفی کابل
۸۳ مؤسسه تحصیلات عالی خانه نور کابل
۸۴ مؤسسه تحصیلات عالی امیرعلی شیرنوایی جوزجان
۸۵ مؤسسه تحصیلات عالی ازهر کابل
۸۶ مؤسسه تحصیلات عالی ناصر خسرو دایکندی
۸۷ مؤسسه تحصیلات عالی خواجه عبدالله انصاری هرات
۸۸ مؤسسه تحصیلات عالی بارک نیمروز
۸۹ مؤسسه تحصیلات عالی الغیاث هرات
۹۰ مؤسسه تحصیلات عالی عروج کابل
۹۱ مؤسسه تحصیلات عالی اراکوزیا هلمند
۹۲ مؤسسه تحصیلات عالی احمدشاه ابدالی خوست
۹۳ مؤسسه تحصیلات عالی فجرستان تخار
۹۴ مؤسسه تحصیلات عالی افغان کابل
۹۵ مؤسسه تحصیلات عالی سیدجمال الدین افغان کابل
۹۶ مؤسسه تحصیلات عالی رشاد فاریاب
۹۷ مؤسسه تحصیلات عالی تنویر کنر
۹۸ مؤسسه تحصیلات عالی استقامت کابل
۹۹ مؤسسه تحصیلات عالی خانه دانش تخار
۱۰۰ مؤسسه تحصیلات عالی غازی امان الله خان کابل
۱۰۱ مؤسسه تحصیلات عالی علامه کابل
۱۰۲ مؤسسه تحصیلات عالی رویان بغلان
۱۰۳ مؤسسه تحصیلات عالی حکمت بادغیس
۱۰۴ مؤسسه تحصیلات عالی خاتم النبیین جاغوری غزنی
۱۰۵ مؤسسه تحصیلات عالی بیان کابل
۱۰۶ مؤسسه تحصیلات عالی حنظله بادغیس
۱۰۷ مؤسسه تحصیلات عالی شفاء کابل
۱۰۸ مؤسسه تحصیلات عالی برلاس جوزجان
۱۰۹ مؤسسه تحصیلات عالی بینوا کندهار
۱۱۰ مؤسسه تحصیلات عالی راه ابریشم کابل
۱۱۱ مؤسسه تحصیلات عالی قلم کابل
۱۱۲ مؤسسه تحصیلات عالی مسلم غزنی
۱۱۳ مؤسسه تحصیلات عالی نمر کندز
۱۱۴ مؤسسه تحصیلات عالی نیستان کابل
۱۱۵ مؤسسه تحصیلات عالی شهید سید جان کندز
۱۱۶ مؤسسه تحصیلات عالی کهندژ کندز
۱۱۷ مؤسسه تحصیلات عالی ابونصر فراه
۱۱۸ مؤسسه تحصیلات عالی البرز بلخ
۱۱۹ مؤسسه تحصیلات عالی امام محمد شیبانی کندز
۱۲۰ مؤسسه تحصیلات عالی نورین کابل
۱۲۱ مؤسسه تحصیلات عالی جهان نور کابل
۱۲۲ مؤسسه تحصیلات عالی نخبگان بلخ
۱۲۳ مؤسسه تحصیلات عالی ابن خلدون کابل
۱۲۴ مؤسسه تحصیلات عالی کابورا کابل
۱۲۵ مؤسسه تحصیلات عالی سادات بلخ
شعبات پوهنتون ها/ مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی 
۱۲۶ پوهنتون غالب شعبه کابل کابل ۱۳۹۸/۲/۲۴
۱۲۷ پوهنتون سلام شعبه کندز کندز ۱۳۹۸/۲/۲۳
۱۲۸ پوهنتون ابن سینا شعبه مزار شریف بلخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷
۱۲۹ مؤسسه تحصیلات عالی آریانا شعبه کابل کابل ۱۳۹۸/۴/۲
۱۳۰ مؤسسه تحصیلات عالی مولانا جلال الدین محمد بلخی  سمنگان ۱۳۹۷/۱۰/۲۹
۱۳۱ مؤسسه تحصیلات عالی راه سعادت شعبه تخار تخار ۱۳۹۸/۱/۲۲
۱۳۲ مؤسسه تحصیلات عالی سپین غر کابل
۱۳۳ مؤسسه تحصیلات عالی غرجستان  فراه
۱۳۴ مؤسسه تحصیلات عالی تابش میدان وردک
۱۳۵ مؤسسه تحصیلات عالی خاتم النبیین  غزنی
۱۳۶ مؤسسه تحصیلات عالی دعوت خوست