شرایط شامل شدن نهاد های تحصیلات عالی دولتی و خصوصی در پروسه اعتباردهی

وزارت تحصیلات عالی
 معینیت علمی
ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی
چک لست شرایط شامل شدن نهاد های تحصیلات عالی دولتی و خصوصی در پروسه اعتباردهی
شماره (       )                                                                                               تاریخ:          /           /۱۳۹۸

شماره

سوالات

مستندات

ملاحظات

بلی

نخیر

۱

ارایه در خواست کتبی نهاد تحصیلی جهت شامل شدن در پروسه اعتباردهی

۲

ارایه سند عدم مسوولیت نهاد درخواست کننده در پروسه اعتباردهی از ریاست های محترم  انکشاف برنامه های علمی، نظارت و ارزیابی امور اکادمیک، تقرر و ترفیعات علمی، امور محصلان خصوصی، پلان پالیسی و تقنین، تفتیش داخلی، مالی و حسابی و اداری و زیربناها در مورد عدم مسوولیت نهاد تحصیلی مذکور

۳

مواصلت گزارش نظارت سالانه برنامه های علمی و مرور دوره ای برنامه های علمی به ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی

۴

ارایه سند ملکیت که بنام نهاد باشد ویا ارایه اسنادی که حداقل ده سال قرارداد را نشان دهد

پیشنهادات و تائیدی اعضای بورد ارتقای کیفیت و اعتباردهی:

فارمت نهایی چک لست شرایط شامل شدن نهاد های تحصیلات عالی در پروسه اعتباردهی تائید شده مورخ ۷ جدی ۱۳۹۸ ثبت پروتوکول شماره (۶۲) بورد ارتقای کیفیت و اعتباردهی


جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت تحصیلات عالی

ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی

فورمه عدم مسوولیت نهاد های تحصیلات عالی که به

پروسه اعتباردهی درخواست می‌هند

منظور شده حکم شماره ۹۵۶۰ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۸ مقام وزارت تحصیلات عالی


شماره

اداره مربوط

تصدیق ازعدم مسوولیت نهاد

۱

ریاست انکشاف برنامه های علمی

·        تاییدی نصاب تحصیلی

·        تاییدی داشتن مجوز قانونی برای تمام برنامه های علمی

  • سایر موارد….

۲

ریاست نظارت و ارزیابی امور اکادمیک

·           وضعیت کلی نهاد تحصیلی به اساس ارزیابی ها

·            سایر موارد….

۳

ریاست تقرر و ترفیعات علمی

·              تاییدی لست اعضای کادر علمی دایمی

·               سایر موارد….

۴

ریاست امور محصلان خصوصی

·        تأمین شفافیت در پروسه جذب داوطلبان

·        تاییدی از ارسال به موقع اسناد فارغان به مرجع مربوط

  • سایر موارد….

۵

ریاست پلان، پالیسی و تقنین

·        آیا پلان استراتیژیک نهاد تحصیلی تایید شده است؟

·        آیا گزارشات سالانه از تطبیق پلان استراتیژیک نهاد تحصیلی را ارسال داشته اند؟

·        سایر موارد….

۶

ریاست تفتیش داخلی

·        نتایج تفتیش تحصیلی، اداری و حسابی

·        مرتکب بودن به تخطی ها و اجراآت غیر قانونی از زمان فعالیت الی اکنون

  • سایر موارد…..
.

۷

  ریاست مالی و حسابی

·        تصدیق از صورت تصفیه مالیاتی

·        تصدیق از صورت ضمانت های بانکی که قبلاً ارایه داشته اند

·        سایر موارد….

 

۸

ریاست اداری و زیربناها

·     تصدیق از سند ملکیت نهاد تحصیلی یا قرارداد طویل المدت

·     سایر موارد….

جهت دانلود بالای لینک پایین کلیک نماید

فورمه عدم مسوولیت نهاد های تحصیلات عالی که در پروسه اعتباردهی درخواست میدهند