چک لست شرایط شامل شدن نهاد های تحصیلات عالی دولتی و خصوصی در پروسه اعتباردهی

وزارت تحصیلات عالی
 معینیت علمی
ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی
چک لست شرایط شامل شدن نهاد های تحصیلات عالی دولتی و خصوصی در پروسه اعتباردهی
شماره (       )                                                                                               تاریخ:          /           /۱۳۹۸

شماره

سوالات

مستندات

ملاحظات

بلی

نخیر

۱

ارایه در خواست کتبی نهاد تحصیلی جهت شامل شدن در پروسه اعتباردهی

۲

ارسال نامه رسمی در هنگام درخواست نهاد های تحصیلات عالی در پروسه اعتباردهی از طرف ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی به ریاست محترم مالی و اداری، ریاست محترم تفتیش، ریاست محترم عمومی انسجام امور اکادمیک و ریاست محترم پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی در مورد عدم مسوولیت نهاد تحصیلی مذکور

۳

مواصلت گزارش نظارت سالانه برنامه های علمی و مرور دوره ای برنامه های علمی به ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی

۴

قابل قبول بودن نتایح آخرین بازدید از نهاد تحصیلی توسط اعضای محترم بورد ارتقای کیفیت و اعتباردهی

۵

قابل قبول بودن نتایج آخرین ارزیابی از کیفیت تدریس توسط اعضای محترم کمیته ارزیابی از کیفیت تدریس

پیشنهادات و تائیدی اعضای بورد ارتقای کیفیت و اعتباردهی: