پوهنتون ها/مؤسسات تحصیلات عالی دولتی

احصائیه پوهنتون ها/مؤسسات تحصیلات عالی دولتی 

 

شماره

پوهنتون ها/مؤسسات تحصیلات عالی  دولتی

موقعیت

۱

پوهنتون کابل

کابل

۲

پوهنتون طبی کابل

کابل

۳

پوهنتون پولی تخنیک

کابل

۴

پوهنتون تعلیم و تربیه شهید پروفیسور استاد برهان الدین ربانی

کابل

۵

پوهنتون بلخ

بلخ

۶

پوهنتون هرات

هرات

۷

پوهنتون شیخ زاید

خوست

۸

پوهنتون جوزجان

جوزجان

۹

پوهنتون تخار

تخار

۱۰

پوهنتون البیرونی

کاپیسا

۱۱

پوهنتون ننگرهار

ننگرهار

۱۲

پوهنتون بامیان

بامیان

۱۳

پوهنتون کندهار

کندهار

۱۴

پوهنتون پکتیا

پکتیا

۱۵

پوهنتون کنر

کنر

۱۶

پوهنتون پروان

پروان

۱۷

پوهنتون بغلان

بغلان

۱۸

پوهنتون فاریاب

فاریاب

۱۹

پوهنتون بدخشان

بدخشان

۲۰

پوهنتون کندز

کندز

۲۱

پوهنتون غزنی

غزنی

۲۲

پوهنتون لغمان

لغمان

۲۳

پوهنتون ملی و علوم تکنالوژی زراعتی افغانستان

کندهار

۲۴

موسسه تحصیلات عالی بادغیس

بادغیس

۲۵

موسسه تحصیلات عالی فراه

فراه

۲۶

موسسه تحصیلات عالی ارزگان

ارزگان

۲۷

موسسه تحصیلات عالی سمنگان

سمنگان

۲۸

موسسه تحصیلات عالی پکتیکا

پکتیکا

۲۹

موسسه تحصیلات عالی غور

غور

۳۰

موسسه تحصیلات عالی سرپل

سرپل

۳۱

موسسه تحصیلات عالی پنجشیر

پنجشیر

۳۲

پوهنتون تخنیکی انجنیری غزنی

غزنی

۳۳

موسسه تحصیلات عالی هلمند

هلمند

۳۴

موسسه تحصیلات عالی لوگر

لوگر

۳۵

موسسه تحصیلات عالی وردگ

وردگ

۳۶

موسسه تحصیلات عالی دایکندی

دایکندی

۳۷

موسسه تحصیلات عالی زابل

زابل

۳۸

موسسه تحصیلات عالی نیمروز

نیمروز

جهت دانلود احصائیه پوهنتون ها/موسسات تحصیلات عالی دولتی بالای لینک پایین کلیک نماید.

پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی دولتی