نهاد های تحصیلات عالی دولتی که در مراحل اعتباردهی قرار دارند

جمهوری اسلام افغانستان


وزارت تحصــیلات عـــــالی


معینیت علمی


ریاست ارتقای کیفیت واعتباردهی


آمریت ارتقای کیفیت واعتباردهی نهادهای تحصیلات عالی دولتی


جدول احصائیه با تفکیک مراحل اعتباردهی تاریخ کاندید پوهنتون ها/مؤسسات تحصیلات عالی دولتی


شماره

نهاد های تحصیلات عالی

موقعیت

به اساس 

مرحله اعتباردهی فعلی 

فیصدی و نمره اخذ شده مرحله فعلی

تاریخ اعتباردهی مرحله فعلی 

۱

پوهنتون کندهار 

کندهار 

معیار های یازده گانه

کسب اعتبار

۱۳۹۷/۰۵/۲۳

۲

 پوهنتون کابل   

کابل 

کسب اعتبار

۱۳۹۷/۰۵/۲۳

۳

پوهنتون طبی کابل 

کابل 

کسب اعتبار

۱۳۹۷/۰۵/۲۰

۴

پوهنتون هرات 

هرات

کسب اعتبار

۱۳۹۸/۰۸/۲۱

۵ پوهنتون پکتیا پکتیا مرحله دوم اعتباردهی  ۷۶٫۳۳% ۱۳۹۸/۰۷/۰۲
۶ پوهنتون پولی تخنیک  کابل  مرحله دوم اعتباردهی  ۷۵٫۵۲% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶
۷ پوهنتون پروان  پروان مرحله دوم اعتباردهی  ۷۵٫۲۲% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸
۸ موسسه تحصیلات عالی هلمند هلمند  مرحله دوم اعتباردهی  ۷۳٫۴۵% ۱۳۹۸/۰۲/۰۷
۹ پوهنتون ننگرهار  ننگرهار  مرحله دوم اعتباردهی  ۷۳٫۴۳% ۱۳۹۷/۰۳/۲۳
۱۰ پوهنتون البیرونی  کاپیسا مرحله دوم اعتباردهی  ۷۲٫۳۵% ۱۳۹۸/۰۷/۰۴
۱۱ پوهنتون بامیان بامیان مرحله دوم اعتباردهی  ۷۱٫۴۶% ۱۳۹۸/۰۹/۰۵
۱۲ پوهنتون شیخ زاید  خوست  مرحله دوم اعتباردهی  ۶۹٫۷۰% ۱۳۹۷/۰۳/۲۳
۱۳ پوهنتون جوزجان  جوزجان  مرحله اول اعتباردهی  ۶۷٫۷۰% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸
۱۴ پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد برهان الدین ربانی کابل  کابل  مرحله دوم اعتباردهی  ۶۵٫۶۹% ۱۳۹۷/۰۳/۲۳
۱۵ پوهنتون بلخ بلخ  مرحله دوم اعتباردهی  ۶۴% ۱۳۹۷/۰۲/۱۶
۱۶ پوهنتون تخار  تخار  مرحله دوم اعتباردهی  ۶۱% ۱۳۹۷/۰۵/۰۹
معیار های دوازده گانه  
۱۸ پوهنتون سید جمال الدین کنر کنر مرحله اول اعتباردهی  ۵۱% ۱۳۹۵/۱۱/۱۰
۱۹ پوهنتون پوهنتون بغلان بغلان  مرحله اول اعتباردهی  ۵۱% ۱۳۹۵/۱۱/۱۰
۲۰ پوهنتون فاریاب فاریاب  مرحله اول اعتباردهی  ۵۱% ۱۳۹۵/۱۱/۱۰
۲۱ پوهنتون بدخشان بدخشان  مرحله اول اعتباردهی  ۵۱% ۱۳۹۵/۱۱/۱۰