نهاد های تحصیلات عالی دولتی که در مراحل اعتباردهی قرار دارند

جمهوری اسلام افغانستان


وزارت تحصــیلات عـــــالی


معینیت علمی


ریاست ارتقای کیفیت واعتباردهی


آمریت ارتقای کیفیت واعتباردهی نهادهای تحصیلات عالی دولتی


جدول احصائیه با تفکیک مراحل اعتباردهی تاریخ کاندید پوهنتون ها/مؤسسات تحصیلات عالی دولتی


شماره پوهنتون/مؤسسه موقعیت به اساس  مرحله اعتباردهی فعلی  فیصدی و نمره اخذ شده مرحله فعلی تاریخ اعتباردهی مرحله فعلی 
۱ پوهنتون کندهار  کندهار  معیار های یازده گانه کسب اعتبار ۸۷٫۲۴% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳
۲ پوهنتون طبی   کابل  کسب اعتبار ۸۵٫۳۶% ۱۳۹۷/۰۵/۲۰
۳ پوهنتون کابل  کابل  کسب اعتبار ۸۵٫۱۵% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳
۴ پوهنتون هرات  هرات کسب اعتبار ۸۵٫۱۴% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱
۵ پوهنتون پکتیا پکتیا مرحله دوم اعتباردهی  ۷۶٫۳۳% ۱۳۹۸/۰۷/۰۲
۶ پوهنتون پولی تخنیک  کابل  مرحله دوم اعتباردهی  ۷۵٫۵۲% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶
۷ پوهنتون پروان  پروان مرحله دوم اعتباردهی  ۷۵٫۲۲% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸
۸ موسسه تحصیلات عالی هلمند هلمند  مرحله دوم اعتباردهی  ۷۳٫۴۵% ۱۳۹۸/۰۲/۰۷
۹ پوهنتون ننگرهار  ننگرهار  مرحله دوم اعتباردهی  ۷۳٫۴۳% ۱۳۹۷/۰۳/۲۳
۱۰ پوهنتون سید جمال الدین کنر کنر مرحله دوم اعتباردهی  ۷۳٫۲۳% ۱۳۹۹/۰۱/۲۷
۱۱ پوهنتون البیرونی  کاپیسا مرحله دوم اعتباردهی  ۷۲٫۳۵% ۱۳۹۸/۰۷/۰۴
۱۲ پوهنتون بامیان  بامیان  مرحله دوم اعتباردهی  ۷۱٫۴۶% ۱۳۹۸/۰۸/۱۵
۱۳ پوهنتون شیخ زاید  خوست  مرحله دوم اعتباردهی  ۶۹٫۷۰% ۱۳۹۷/۰۳/۲۳
۱۴ پوهنتون جوزجان  جوزجان  مرحله اول اعتباردهی  ۶۷٫۷۰% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸
۱۵ پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد برهان الدین ربانی کابل  کابل  مرحله دوم اعتباردهی  ۶۵٫۶۹% ۱۳۹۷/۰۳/۲۳
۱۶ پوهنتون بلخ بلخ  مرحله دوم اعتباردهی  ۶۴% ۱۳۹۷/۰۲/۱۶
۱۷ پوهنتون تخار  تخار  مرحله دوم اعتباردهی  ۶۱% ۱۳۹۷/۰۵/۰۹
۱۸ پوهنتون پوهنتون بغلان بغلان  معیار های دوازده گانه مرحله اول اعتباردهی  ۵۱% ۱۳۹۵/۱۱/۱۰
۱۹ پوهنتون فاریاب فاریاب  مرحله اول اعتباردهی  ۵۱% ۱۳۹۵/۱۱/۱۰
۲۰ پوهنتون بدخشان بدخشان  مرحله اول اعتباردهی  ۵۱% ۱۳۹۵/۱۱/۱۰
۲۱ پوهنتون غزنی در سال ۱۳۹۸ تحت پروسه اعتباردهی قرار گرفته اند
۲۲ پوهنتون ملی و علوم تکنالوژی زراعتی افغانستان
۲۳ پوهنتون کندز 
۲۴ مؤسسه تحصیلات عالی پکتیکا
۲۵ پوهنتون لغمان در سال ۱۳۹۹ تحت پروسه اعتباردهی قرار گرفته اند 
۲۶ موسسه تحصیلات عالی بادغیس
۲۷ موسسه تحصیلات عالی فراه
۲۸ پوهنتون تخنیکی انجنیری غزنی
۲۹ موسسه تحصیلات عالی سمنگان
۳۰ موسسه تحصیلات عالی غور
۳۱ موسسه تحصیلات عالی سرپل
۳۲ موسسه تحصیلات عالی ارزگان در سال ۱۴۰۰ شامل پروسه اعتباردهی میگردند 
۳۳ موسسه تحصیلات عالی پنجشیر
۳۴ موسسه تحصیلات عالی لوگر
۳۵ موسسه تحصیلات عالی وردگ
۳۶ موسسه تحصیلات عالی دایکندی 
۳۷ موسسه تحصیلات عالی زابل 
۳۸ موسسه تحصیلات عالی نیمروز