نمونه چک لست ارزیابی استاد توسط دیپارتمنت

وزارت تحصیلات عالی

معینیت علمی

ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی

آمریت ارزیابی امور اکادمیک

چک لست ارزیابی استاد توسط دیپارتمنت

 

پوهنحی:                    دیپارتمنت:                    کد استاد و مضمون:                    درجه تحصیل:        رتبه علمی:

سمستر:

ارزیابی کننده: آمر دیپارتمنت با دو نفر از استادان بلند رتبه دیپارتمنت               نام استاد:                  تاریخ ارزیابی:

شماره موارد ارزیابی عالی خوب متوسط ضعیف
۱ استفاده از منابع جدید در تهیه مواد درسی
۲ داشتن پلان انفرادی
۳ تطبیق پلان انفرادی و اسناد تطبیق آن
۴ داشتن پلان بهبود تدریس و تطبیق آن
۵ داشتن دوسیه ارزیابی خودی و اجراات مطابق به آن
۶ پیشرفت تحقیق
۷ داشتن مقالات چاپ شده در ژورنال های ملی و بین المللی
۸ داشتن ابتکارات تدریسی و تحقیقی
۹ تطبیق کورس پالیسی
۱۰ میزان اشتراک در کمیته ها
۱۱ میزان ارایه کنفرانس های علمی
۱۲ میزان سهم در انکشاف جامعه
۱۳ وقت شناسی و حاضری خوب
۱۴ داشتن روحیه کار گروپی
سایر پرسش ها از طرف آمر دیپارتمنت مربوطه
 
 
 
 
 
سایر نظریات: