نمونه پرسشنامه ارزیابی خودی استادان

وزارت تحصیلات عالی

معینیت علمی

ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی

آمریت ارزیابی امور اکادمیک

پرسشنامه ارزیابی خودی استادان

 

پوهنحی:                    دیپارتمنت:                    کد استاد و مضمون:                    درجه تحصیل:        رتبه علمی:

سمستر:                

محصلان عزیز! این پرسشنامه صرف به منظور ارتقای سطح کیفیت تدریس در نهاد تحصیلی طراحی شده است؛ امید است با کمال دقت و امانت داری پرسشنامه مذکور را خانه پری نموده و در ارتقای کیفیت با ما همکاری کنید.

شماره

   موارد ارزیابی

بلی

نخیر

نسبتاً

۱

آیا در آغاز سمستر کورس پالیسی توسط استاد تشریح و توزیع گردیده است؟

۲

آیا تدریس مطابق کورس پالیسی میباشد؟

۳

آیا لکچر نوت یا کتاب درسی به وقت آن بدسترس شما قرار گرفته است؟

۴

آیا لکچر نوت یا کتاب درسی قابل فهم و به سویه شما است؟

۵

آیا در اخیر لکچر نوت  منابع و ماخذ موجود است؟

۶

آیا تدریس استاد قابل فهم است؟

۷

آیا استاد بالای مضمون حاکمیت دارد؟

۸

آیا از میتود تدریس استاد راضی هستید؟

۹

آیا استاد محصلان را در تدریس سهیم میسازد(محصل محوری)؟

۱۰

آیا استاد صنف را اداره میتواند؟

۱۱

آیا از سلوک و رویه استاد راضی هستید؟

۱۲

آیا استاد با پلان درسی منظم و آمادگی کامل داخل صنف میگردد؟

۱۳

آیا استاد به سوالات شما جواب های قناعت بخش میدهد؟

۱۴

آیا استاد تسلسل منطقی را در ارایه لکچر و موضوعات رعایت میکند؟

۱۵

آیا استاد پابند به اصول، وقت و زمان معین میباشد؟

۱۶

آیا از قوه افاده استاد راضی هستید؟

۱۷

آیا استاد با محصلان برخورد خوب دارد؟

۱۸

آیا از ارزیابی استاد راضی هستید؟

۲۰

آیا استاد مهارت کاربرد تکنالوژی را در تدریس دارد؟

۲۱

آیا تدریس استاد مطابق شرایط روز و به معیارهای علمی عیار است؟

۲۲

آیا استاد از شیوه های مختلف در تدریس کار میگیرد و با آن آشنایی دارد؟

۲۳

آیا برای محصلان کارهای گروپی، ساحوی و پروژوی میدهد؟

۲۵

آیا استاد در صنف نسبت به درس بیشتر به سیاست و قصه ها تماس میگیرد؟

۲۶

آیا استاد مجال برای سوال و تحلیل نیز میدهد؟

۲۷

آیا مشکلات درسی شما توسط استاد حل میشود؟

۲۸

آیا استاد به مسایل منطقوی و لسانی تماس میگیرد؟

نوت: از استادان گرامی خواهش می شود که نتیجه این ارزیابی و پلان بهبود تدریس خویش را با آمر دیپارتمنت مربوطه شریک سازند.