نمونه فورمه ارزیابی فعالیتهای علمی و اکادمیک دیپارتمنت

معاونیت علمی

مدیریت تضمین کیفیت

فورمه ارزیابی فعالیتهای علمی و اکادمیک دیپارتمنت

پوهنځی (                                          )                                                            دیپارتمنت (                                               )                                      تاریخ ارزیابی  (                                         )

شماره

معیار

نمره مکمل

نمره داده شده توسط هیئت

شرح شواهد

۱

موجودیت پلان ستراتیژیک تائید شده دیپارتمنت فارغ ده در شورای علمی پوهنحی.

۶

۲

موجودیت دیدگاه و ماموریت تائید شده دیپارتمنت فارغ ده در شورای علمی پوهنحی.

۵

۳

موجودیت پلان های عملیاتی انفرادی استادان (IAP) و شواهد تطبیق آن.

۵

۴

موجودیت پلان بهبود کیفیت تدریس (TIP) و شواهد تطبیق آن.

۴

۵

موجودیت پلان های تائید شده کاری، اکشن پلان سالانه پلان استراتیژیک دیپارتمنت و شواهد تطبیق آن.

۵

۶

الف: موجودیت گزارش‌های فعالیت تائید شده و تطبیق پلان ها به گونه ماهانه، سمستروار و سالانه (۳).

ب: موجودیت کتاب صادره و وارده و دوسیه‌ها (۲).

۵

۷

موجودیت آرشیف منظم اسناد استادان و گزارش های ارزیابی سالانه اکادمیک و تائید آن.

۶

۸

الف: مقاله های علمی، تحقیقی استادان- نشرشده در مجله علمی و شواهد آن (یک عنوان توسط یک استاد در هر سمستر) (۳).

ب: تعداد سیمینار ها و کنفرانس های علمی دایر شده و شواهد آن (اعلان، لست اشتراک کننده گان، فورمه هیئت ژوری، پرزینتیشن و …) حداقل سالانه یک عنوان توسط یک استاد. استادان نامزد اگر فعالیت نموده باشند نمره دارد. (۳).

۶

۹

اشتراک استادان در سیمینارها، ورکشاپ ها و برنامه های آموزشی داخلی و خارجی و شریک ساختن آموزش با اعضای دیپارتمنت و موجودیت شواهد آن.

۵

۱۰

کلکسیون های آثار اصلی ترفیعات علمی استادان، تیزس های ماستری و دکتورا، تحقیقات، ترجمه و آثار علمی دیگر.

۴

۱۱

الف: موجودیت نصاب درسی دیپارتمنت مربوط در مطابقت با لایحه کریدت، مفردات درسی مواد تدریس تائید شده و مواد ممد درسی (۳).

ب: موجودیت کورس پالیسی های تائید شده توسط دیپارتمنت (۳).

۶

۱۲

اسناد فعالیت استادان موظف رهنما در مطابقت با لایحه سیستم کریدت.

۴

۱۳

تطبیق و نو سازی کریکولم و اسناد نو سازی و شواهد تطبیق آن

۵

۱۴

گزارش‌های فعالیت‌های علمی، ساحوی و عملی لابراتواری استادان و محصلان و در مورد رهنمودهای ترتیب شده توسط استادان.

۵

۱۵

موجودیت دیتابیس منظم برای را پورهای پروژه ها و دوره های ستاژ، سیمینارها، و مونوگراف های محصلین فارغ التحصیل و موجودیت اسناد طور فزیکی یا سافت.

۵

۱۶

موجودیت نتایج ارزیابی از کیفیت تدریس، راپورها و بازخورد به استادان موجودیت شواهد فعالیت های دیپارتمنت اگر کمیته ی به سطح پوهنحی موجود باشد.

۵

۱۷

موجودیت اسناد منظم  فعالیت‌های خدماتی اجراء شده توسط محصلان دیپارتمنت مربوط.

۴

۱۸

موجودیت راپور نظارت از تطبیق طرزالعمل جدید امتحانات و موجودیت شواهد تطبیق طرزالعمل.

۴

۱۹

الف: موجودیت گزارش‌های ارزیابی خودی دیپارتمنت. موجودیت راپورهای سالانه ارتقای کیفیت (۶).

ب: موجودیت کتاب ثبت و راجستر جلسات کمیته ارتقای کیفیت.(۳)

۹

۲۰

وضعیت فزیکی دیپارتمنت (شکل ظاهری).

۲

مجموعه نمرات

۱۰۰

اسم و امضای هیئت ارزیابی.