ویدیو ها


معلومات مختصر در مورد تضمین کیفیت و اعتباردهی 


 مصاحبه با رئیس ارتقای کیفیت و اعتباردهی وزارت تحصیلات عالی ۲۲ اسد سال ۱۳۹۷

 


مصاحبه با رییس ارتقای کیفیت و اعتباردهی در ارتباط با روند تطبیق مرور دوره یی برنامه های علمی پوهنتون ها/موسسات تحصیلات عالی دولتی و خصوصی ۲ حمل ۱۳۹۸

 


مصاحبه با رییس ارتقای کیفیت و اعتباردهی در ارتباط با روند تطبیق نظارت سالانه از برنامه های علمی در موسسات/پوهنتون های دولتی و خصوصی ۲۵ حوت ۱۳۹۷