لایحه و ظایف آمریت ها

 

…………………………………………………………………….………………………………………………………………

عنوان وظیفه        : آمر تضمین کیفیت و اعتباردهی نهاد های تحصیلات عالی دولتی

وزارت/اداره         : تحصیلات عالی

موقعیت              :  کابل

بخش                 : ریاست تضمین کیفیت واعتبار دهی

بست                  : (۳)

گزارشدهی به       :  رئیس تضمین کیفیت و اعتبار دهی

گزارشگیری از      : کارمندان تحت اثر

………………………………………………………………………………….…………………………………………………..

هدف وظیفه         : سازماندهی برنامه تضمین کیفیت و اعتباردهی مطابق لایحه تضمین کیفیت و سایر اسناد تقنینی مربوط برای اجرای اعتباردهی نهاد های تحصیلی دولتی

………………………………………………………………………………………………………………………………………

شرح وظایف :

 1. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت به پلان ریاست جهت دستیابی به اهداف پیشبنی شده و استراتیژی وزارت.
 2. رهبری و مدیریت کارمندان تحت اثر، جهت تطبیق اهداف پلان کاری و ارتقاء سطح دانش مسلکی شان.
 3. تامین ارتباط با سایر بخش های ریاست در مورد تطبیق موثر سیستم های اعتباردهی و تضمین کیفیت جهت هماهنگی و تسهیل فعالیت های مربوط.
 4. طرح و ترتیب فارمت های نظارت از تضمین کیفیت در پوهنتون های دولتی و نظر به معیار های ملی و بین المللی جهت سهولت در امور نظارتی از روند اعتباردهی .
 5. همکاری با رئیس در ایجاد میکانیزم و طرزالعمل های کاری آمریت تضمین کیفیت و اعتباردهی از تطبیق استراتیژی وزارت تحصیلات عالی و رهنمائی درست کارمندان و ایجاد شفافیت در روند اجراآت.
 6. ارائه مشوره به رئیس تضمین کیفیت و اعتباردهی در امر ایجاد میکانیزم و طرزالعمل های نظارت از ارزیابی خودی وسایر مراحل اعتباردهی در پوهنتون های دولتی غرض تطبیق مؤثر آن.
 7. نظارت از تطبیق برنامه های نظارت از ارزیابی خودی وسایر مراحل اعتباردهی در پوهنتون های دولتی جهت اصول اطمینان.
 8. مراقبت از پروسه نظارت از ارزیابی خودی وسایر مراحل اعتباردهی پوهنتون های دولتی جهت تامین هر چه بهتر شفافیت در پروسه.
 9. تحلیل گزارشات کارشناسان و شناسائی موانع و مشکلات در رابطه به تطبیق پلان های عملیاتی نظارت از تمام مراحل اعتباردهی در پوهنتون های دولتی .
 10. کنترول و ارزیابی کیفیت اجراآت کارمندان تحت اثر به منظور اتخاذ تدابیر بعدی و ارتقای سطح بازدهی کاری آنها.
 11. نظارت دوامدار از دیتابیس آمریت که برمبنای آمار و احصائیه تهیه گردیده است.
 12. اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه در چوکات قانون و اهداف وزارت از جانب امرین مربوطه سپرده میشود.

………………………………………………………………………………………………………………………………………

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

مقتضیات حد اقل برای این بست, در ماده(۷) و (۸) قانون کارکنان خدمات ملکی, ذکر گردیده است.

۱. حد اقل درجه تحصیل   : حد اقل ( لیسانس )

۲. تجارب لازمه            : حد اقل دو سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه  اما برای اعضای کادر علمی پوهنتونها اولویت داده میشود.

۳. مهارت های دیگر      :  بلدیت کامل  به لسان های رسمی کشور و  لسان انگلیسی ،  توانائی مدیریت ، ارزیابی ، رهنمائی و استفاده از پروگرام های کمپیوترمرتبط به وظیفه و داشتن حداقل دو تقریط (Recommendation Letter ( از محل کار قبلی .

ترتیب کننده :  ……….………………………………….  تاریخ:  ……………………………………………………………….

منظور کننده: ……………………………………………. تاریخ: ………………………………………………………………..


 

…………………………………………………………………….………………………………………………………………..

عنوان وظیفه        : آمر تضمین کیفیت و اعتباردهی نهاد های تحصیلات عالی خصوصی

وزارت/اداره         : تحصیلات عالی

موقعیت              :  کابل

بخش                 : ریاست تضمین کیفیت واعتبار دهی

بست                  : (۳)

گزارشدهی به       :  رئیس تضمین کیفیت و اعتبار دهی

گزارشگیری از      : کارمندان تحت اثر

………………………………………………………………………………….…………………………………………………..

هدف وظیفه         : سازماندهی برنامه های تضمین کیفیت امور اکادمیک  تمام  نهادهای تحصیلی خصوصی و حصول اطمینان از تطبیق پلان های اکادمیک  به منظور ارتقای سطح کیفی این نهاد ها.

………………………………………………………………………………………………………………………………………

شرح وظایف :

 1. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت به پلان ریاست جهت دستیابی به اهداف پیشبنی شده و استراتیژی وزارت.
 2. رهبری و مدیریت کارمندان تحت اثر، جهت تطبیق اهداف پلان کاری و ارتقاء سطح دانش مسلکی شان.
 3. تامین ارتباط با سایر بخش های ریاست در مورد تطبیق موثر سیستم های اعتباردهی و تضمین کیفیت جهت هماهنگی و تسهیل فعالیت های مربوط.
 4. طرح و ترتیب فارمت های نظارت از تضمین کیفیت در پوهنتون های دولتی و نظر به معیار های ملی و بین المللی جهت سهولت در امور نظارتی از روند اعتباردهی .
 5. همکاری با رئیس در ایجاد میکانیزم و طرزالعمل های کاری آمریت تضمین کیفیت و اعتباردهی از تطبیق استراتیژی وزارت تحصیلات عالی و رهنمائی درست کارمندان و ایجاد شفافیت در روند اجراآت.
 6. ارائه مشوره به رئیس تضمین کیفیت و اعتباردهی در امر ایجاد میکانیزم و طرزالعمل های نظارت از ارزیابی خودی وسایر مراحل اعتباردهی در پوهنتون های خصوصی غرض تطبیق مؤثر آن.
 7. نظارت از تطبیق برنامه های نظارت از ارزیابی خودی وسایر مراحل اعتباردهی در پوهنتون های دولتی جهت اصول اطمینان.
 8. مراقبت از پروسه نظارت از ارزیابی خودی وسایر مراحل اعتباردهی پوهنتون های دولتی جهت تامین هر چه بهتر شفافیت در پروسه.
 9. تحلیل گزارشات کارشناسان و شناسائی موانع و مشکلات در رابطه به تطبیق پلان های عملیاتی نظارت از تمام مراحل اعتباردهی در پوهنتون های خصوصی .
 10. کنترول و ارزیابی کیفیت اجراآت کارمندان تحت اثر به منظور اتخاذ تدابیر بعدی و ارتقای سطح بازدهی کاری آنها.
 11. نظارت دوامدار از دیتابیس آمریت که برمبنای آمار و احصائیه تهیه گردیده است.
 12. اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه در چوکات قانون و اهداف وزارت از جانب امرین مربوطه سپرده میشود.

………………………………………………………………………………………………………………………………………

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

مقتضیات حد اقل برای این بست, در ماده(۷) و (۸) قانون کارکنان خدمات ملکی, ذکر گردیده است.

۱. حد اقل درجه تحصیل   : حد اقل ( لیسانس )

۲. تجارب لازمه            : حد اقل دو سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه  اما برای اعضای کادر علمی پوهنتونها اولویت داده میشود.

۳. مهارت های دیگر      :  بلدیت کامل  به لسان های رسمی کشور و  لسان انگلیسی ،  توانائی مدیریت ، ارزیابی ، رهنمائی و استفاده از پروگرام های کمپیوترمرتبط به وظیفه و داشتن حداقل دو تقریط (Recommendation Letter ( از محل کار قبلی .

ترتیب کننده :  ……….………………………………….  تاریخ:  ……………………………………………………………….

منظور کننده: ……………………………………………. تاریخ: ………………………………………………………………..


 

…………………………………………………………………….………………………………………………………………..

عنوان وظیفه        : آمر ارزیابی امور اکادمیک  نهاد های تحصیلات عالی دولتی و خصوصی

وزارت/اداره         : تحصیلات عالی

موقعیت              :  کابل

بخش                 : ریاست تضمین کیفیت واعتبار دهی

بست                  : (۳)

گزارشدهی به       :  رئیس تضمین کیفیت و اعتبار دهی

گزارشگیری از     : کارمندان تحت اثر

………………………………………………………………………………….…………………………………………………..

هدف وظیفه         :سازماندهی برنامه های ارزیابی  امور اکادمیک  تمام  نهادهای تحصیلی دولتی و خصوصی و حصول اطمینان از تطبیق پلان های اکادمیک  به منظور ارتقای سطح کیفی این نهاد ها.

………………………………………………………………………………………………………………………………………

شرح وظایف :

 1. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت به پلان ریاست جهت دستیابی به اهداف پیشبنی شده و استراتیژی وزارت.
 2. مدیریت کارمندان تحت اثر جهت حصول اطمینان از استخدام ، رشد و آموزش آنها.
 3. تضمین کیفیت از روند تطبیق استراتیژی وزارت در امر بهبود و ارتقای کیفیت تحصیلی مطابق معیار پوهنتون های دولتی و بین المللی در موسسات تحصیلات عالی خصوصی و دولتی کشور.
 4. ارائه پیشنهادات به ریس تضمین کیفیت در رابطه به ایجاد میکانیزم و طرزالمعل های کاری برای ریاست غرض رهنمایی درست کارمندان و ایجاد شفافیت در روند اجرات کارشناسان
 5. هماهنگی بخش های امور اکادمیک وزارت و ادارت مستقل و پوهنتون های خارجی غرض بدست آوردن معلومات و اطلاعات جهت مطالعه توسعه و انکشاف اکادمیک امور علمی در کشور .
 6. ارایه مشوره های مسلکی به ریس تضمین کیفیت در رابطه به تطبیق برنامه های انکشاف اکادمیک امور علمی در موسسات تحصیلات عالی خصوصی و دولتی کشور جهت اتخاذ تدابیر در بهبود کیفیت تحصیلی .
 7. تحلیل گزارشات کارشناسان و شناسایی موانع در رابطه به تطبیق پلان های عملیاتی انکشاف اکامیک امور علمی به منظور ارتقای سطح کیفیت تحصیلی در موسسات خصوصی و دولتی کشور.
 8. مرا قبت از پروسه تطبیق برنامه های انکشاف اکادمیک امور علمی در موسسات تحصیلات عالی خصوصی و دولتی کشور جهت اتخاذ تدابیر در بهبود کیفیت تحصیلی
 9. تامین ارتباط با ریاست ها و آمریت های تضمین کیفیت نهاد های تحصیلات عالی دولتی و خصوصی به منظور ایجاد هماهنگی لازم در امور کاری اکادمیکی شان.
 10. نظارت مستمر از تحقیقات علمی ، نشرات و بهبود کیفیت تدریسی در سایر عرصه های اکادمیک.
 11. ارزیابی مستمر مطابق طرزالعمل ارزیابی از کیفیت، میتودهای جدید تدریس و بهبود کیفیت و نظارت از تهیه دیتابیس تضمین کیفیت و اعتبار دهی نهاد ها ی تحصیلات عالی خصوصی و دولتی.
 12. اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه در چوکات قانون و اهداف وزارت از جانب امرین مربوطه سپرده میشود.

………………………………………………………………………………………………………………………………………

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

مقتضیات حد اقل برای این بست, در ماده(۷) و (۸) قانون کارکنان خدمات ملکی, ذکر گردیده است.

۱. حد اقل درجه تحصیل   : حد اقل ( لیسانس )

۲. تجارب لازمه            : حد اقل دو سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه  اما برای اعضای کادر علمی پوهنتونها اولویت داده میشود.

۳. مهارت های دیگر      :  بلدیت کامل  به لسان های رسمی کشور و  لسان انگلیسی ،  توانائی مدیریت ، ارزیابی ، رهنمائی و استفاده از پروگرام های کمپیوترمرتبط به وظیفه و داشتن حداقل دو تقریط (Recommendation Letter ( از محل کار قبلی .

ترتیب کننده :  ……….………………………………….  تاریخ:  ……………………………………………………………….

منظور کننده: ……………………………………………. تاریخ: ………………………………………………………………..

جهت دانلود لایحه وظایف آمریت ها به لینک های پایین کلیک نماید.

لایحه وظایف آمر ارزیابی امور اکادمیک نهاد های تحصیلات عالی دولتی و خصوصی

لایحه وظایف آمر تضمین کیفیت و اعتباردهی نهاد های تحصیلات عالی خصوصی

لایحه و ظایف آمر تضمین کیفیت و اعتباردهی نهاد های تحصیلات عالی دولتی