راپور مختصر مرور دوره یی برنامه های علمی به سطح نهاد تحصیلی

وزارت تحصیلات عالی افغانستان

معینیت علمی

ریاست تضمین کیفیت و اعتباردهی

 

 

 

 

 

راپور مختصر مرور دوره یی برنامه های علمی به سطح نهاد تحصیلی

 

 

 

 

 

 

لوگوی نهاد تحصیلی

 

 

 

 

 

نام نهاد تحصیلات عالی

معاونیت علمی

امریت تضمین کیفیت

 

 

 

 

 

 

 

سال اکادمیک:                                                                                                                          

  • معلومات مختصر در مورد نهاد تحصیلات عالی ( کارمندان، پوهنحی ها، مجموع برنامه های فارغ ده در سطح پوهنتون و غیره….) (نهایت یک صفحه)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع برنامه (لیسانس، ماستری، دوکتورا)

تاریخ قبلی مرور دوره یی

تاریخ مرور دوره یی

پوهنحی

نام برنامه

         
         
         
         

برنامه اول:

 

–      چالش ها:

 

 

 

 

–      فعالیت های عمده:

 

 

 

 

–      پیشنهادات و درخواست ها از پوهنحی:

 

 

 

 

–      پیشنهادات و درخواست ها از پوهنتون:

 

 

–      پیشنهادات و درخواست ها از وزارت:

 

 

 

 

برنامه دوم:

–      چالش ها:

 

 

 

 

–      فعالیت های عمده:

 

 

 

 

–      پیشنهادات و درخواست ها از پوهنحی:

 

 

 

 

–      پیشنهادات و درخواست ها از پوهنتون:

 

 

 

 

 

–      پیشنهادات و درخواست ها از وزارت:

 

 

 

 

برنامه سوم:

 

–      چالش ها:

 

 

 

 

–      فعالیت های عمده:

 

 

 

 

–      پیشنهادات و درخواست ها از پوهنحی:

 

 

 

 

–      پیشنهادات و درخواست ها از پوهنتون:

 

 

 

 

 

–      پیشنهادات و درخواست ها از وزارت:

 

 

 

 

 

پیشنهادات عمده به وزارت تحصیلات عالی:

 

پلان بعدی در قسمت مرور دوره یی برنامه های علمی به سطح نهاد تحصیلات عالی

 

 

 

امضای آمر تضمین کیفیت و اعتباردهی

امضای معاون علمی

 

جهت دانلود بالای لینک پایین کلیک نماید.

فورم گزارش دهی مرور دوره یی برنامه های علمی به وزارت