دیدگاه و ماموریت پوهنتون ها/مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی

دیدگاه و ماموریت پوهنتون ها/مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی
شماره پوهنتون ها/مؤسسات تحصیلات عالی  خصوصی تاریخ تاییدی
۱ پوهنتون کاردان ۲۲/۱۲/۱۳۹۷
۲ پوهنتون امریکایی افغانستان ۲۴/۱۰/۱۳۹۷
۳ پوهنتون مولانا جلال الدین محمد بلخی ۲۴/۱۰/۱۳۹۷
۴ پوهنتون باختر ۲۶/۹/۱۳۹۷
۵ مؤسسه تحصیلات عالی میوند ۳۰/۷/۱۳۹۷
۶ پوهنتون خراسان ۳۰/۲/۱۳۹۸
۷ دانشگاه کاتب ۱۷/۲/۱۳۹۷
۸ مؤسسه تحصیلات عالی طبی چراغ ۱۷/۲/۱۳۹۷
۹ پوهنتون مریم ۱۸/۱۱/۱۳۹۷
۱۰ پوهنتون خاتم النبیین ۲۸/۱/۱۳۹۷
۱۱ مؤسسه تحصیلات عالی پیشگام
۱۲ مؤسسه تحصیلات عالی سادات ۱۵/۸/۱۳۹۸
۱۳ پوهنتون رنا ۳۰/۱۱/۱۳۹۷
۱۴ مؤسسه تحصیلات عالی آریانا ۱۹/۹/۱۳۹۷
۱۵ پوهنتون آریا ۲۹/۱۱/۱۳۹۷
۱۶ پوهنتون دعوت
۱۷ پوهنتون دنیا ۲۵/۴/۱۳۹۸
۱۸ مؤسسه تحصیلات عالی سپین غر
۱۹ پوهنتون سلام ۲۳/۳/۱۳۹۷
۲۰ پوهنتون تابش ۲۷/۱/۱۳۹۷
۲۱ پوهنتون کاروان ۲۷/۱۰/۱۳۹۷
۲۲ پوهنتون مشعل
۲۳ مؤسسه تحصیلات عالی خانه نور
۲۴ مؤسسه تحصیلات عالی اشراق
۲۵ پوهنتون غالب ۱۴/۳/۱۳۹۷
۲۶ مؤسسه تحصیلات عالی تاج ۱۴/۳/۱۳۹۷
۲۷ پوهنتون غرجستان ۷/۱۲/۱۳۹۷
۲۸ پوهنتون ابن سینا
۲۹ پوهنتون آزاد اسلامی ایران واحد افغانستان
۳۰ پوهنتون گوهرشاد
۳۱ مؤسسه تحصیلات عالی امیرعلی شیرنوایی
۳۲ مؤسسه تحصیلات عالی وادی هلمند
۳۳ پوهنتون جامی ۱۲/۱۲/۱۳۹۷
۳۴ مؤسسه تحصیلات عالی ازهر ۲۴/۱۰/۱۳۹۷
۳۵ مؤسسه تحصیلات عالی میهن
۳۶ مؤسسه تحصیلات عالی آسیا
۳۷ پوهنتون پیام نور ایران واحد افغانستان
۳۸ مؤسسه تحصیلات عالی پامیر
۳۹ مؤسسه تحصیلات عالی ناصر خسرو
۴۰ مؤسسه تحصیلات عالی راه سعادت ۶/۱۲/۱۳۹۷
۴۱ مؤسسه تحصیلات عالی خواجه عبدالله انصاری
۴۲ مؤسسه تحصیلات عالی بارک
۴۳ پوهنتون جامعه المصطفی
۴۴ مؤسسه تحصیلات عالی الغیاث
۴۵ مؤسسه تحصیلات عالی هیواد
۴۶ مؤسسه تحصیلات عالی کابورا
۴۷ پوهنتون الفلاح
۴۸ مؤسسه تحصیلات عالی عروج
۴۹ مؤسسه تحصیلات عالی روشان
۵۰ مؤسسه تحصیلات عالی میرویس نیکه ۱/۵/۱۳۹۷
۵۱ مؤسسه تحصیلات عالی اراکوزیا
۵۲ مؤسسه تحصیلات عالی التقوا
۵۳ مؤسسه تحصیلات عالی احمدشاه ابدالی
۵۴ مؤسسه تحصیلات عالی دانش
۵۵ مؤسسه تحصیلات عالی ملالی ۲۱/۸/۱۳۹۷
۵۶ پوهنتون بست
۵۷ پوهنتون حکیم سنایی ۲۵/۴/۱۳۹۷
۵۸ مؤسسه تحصیلات عالی فجرستان
۵۹ پوهنتون رابعه بلخی
۶۰ مؤسسه تحصیلات عالی افغان
۶۱ مؤسسه تحصیلات عالی سیدجمال الدین افغان
۶۲ مؤسسه تحصیلات عالی شرق ۲۱/۸/۱۳۹۷
۶۳ مؤسسه تحصیلات عالی ملی
۶۴ مؤسسه تحصیلات عالی رشاد
۶۵ مؤسسه تحصیلات عالی افغانستان
۶۶ مؤسسه تحصیلات عالی تنویر
۶۷ مؤسسه تحصیلات عالی استقلال
۶۸ مؤسسه تحصیلات عالی طبی افغان سویس ۲۳/۱۱/۱۳۹۷
۶۹ مؤسسه تحصیلات عالی کهکشان شرق
۷۰ مؤسسه تحصیلات عالی زاول ۲۲/۱۱/۱۳۹۷
۷۱ مؤسسه تحصیلات عالی پیام
۷۲ مؤسسه تحصیلات عالی استقامت
۷۳ مؤسسه تحصیلات جهان ۱/۱۱/۱۳۹۷
۷۴ مؤسسه تحصیلات عالی برنا
۷۵ مؤسسه تحصیلات عالی اهل بیت
۷۶ مؤسسه تحصیلات عالی خانه دانش
۷۷ مؤسسه تحصیلات عالی فانوس
۷۸ مؤسسه تحصیلات عالی بامیکا
۷۹ پوهنتون رهنورد ۲۳/۱۱/۱۳۹۷
۸۰ مؤسسه تحصیلات عالی غازی امان الله خان
۸۱ مؤسسه تحصیلات عالی علامه
۸۲ مؤسسه تحصیلات عالی مستقبل
۸۳ مؤسسه تحصیلات عالی ادراک ۲۳/۱۱/۱۳۹۷
۸۴ مؤسسه تحصیلات عالی رویان
۸۵ مؤسسه تحصیلات عالی هریوا
۸۶ مؤسسه تحصیلات عالی پیمان
۸۷ مؤسسه تحصیلات عالی حکمت
۸۸ مؤسسه تحصیلات عالی ابوریحان
۸۹ مؤسسه تحصیلات عالی خاتم النبیین جاغوری
۹۰ مؤسسه تحصیلات عالی آشنا
۹۱ مؤسسه تحصیلات عالی زم زم
۹۲ مؤسسه تحصیلات عالی بیان
۹۳ مؤسسه تحصیلات عالی حنظله
۹۴ مؤسسه تحصیلات عالی کاوون
۹۵ مؤسسه تحصیلات عالی قدس
۹۶ مؤسسه تحصیلات عالی سلطان محمود غزنوی
۹۷ مؤسسه تحصیلات عالی شفاء ۲۴/۱۰/۱۳۹۷
۹۸ مؤسسه تحصیلات عالی خورشید ۲۵/۴/۱۳۹۷
۹۹ مؤسسه تحصیلات عالی متانت
۱۰۰ مؤسسه تحصیلات عالی نعمان سادات ۴/۴/۱۳۹۷
۱۰۱ مؤسسه تحصیلات عالی برلاس
۱۰۲ مؤسسه تحصیلات عالی ترکستان
۱۰۳ مؤسسه تحصیلات عالی بینوا
۱۰۴ مؤسسه تحصیلات عالی شمال
۱۰۵ مؤسسه تحصیلات عالی قلم
۱۰۶ مؤسسه تحصیلات عالی افغان پامیر
۱۰۷ مؤسسه تحصیلات عالی مسلم
۱۰۸ مؤسسه تحصیلات عالی نمر
۱۰۹ مؤسسه تحصیلات عالی نیستان
۱۱۰ مؤسسه تحصیلات عالی شهید سید جان
۱۱۱ مؤسسه تحصیلات عالی کهندژ
۱۱۲ مؤسسه تحصیلات عالی ابونصر
۱۱۳ مؤسسه تحصیلات عالی شیرزی افغان
۱۱۴ مؤسسه تحصیلات عالی البرز
۱۱۵ مؤسسه تحصیلات عالی امام محمد شیبانی
۱۱۶ مؤسسه تحصیلات عالی صابر
۱۱۷ مؤسسه تحصیلات عالی بایزید روشان ۵/۳/۱۳۹۷
۱۱۸ مؤسسه تحصیلات عالی رازی ۲۱/۹/۱۳۹۷
۱۱۹ مؤسسه تحصیلات عالی سبا ۱/۵/۱۳۹۷
۱۲۰ مؤسسه تحصیلات عالی نورین
۱۲۱ مؤسسه تحصیلات عالی زنان افغان (مورا) ۱۷/۱۱/۱۳۹۷
۱۲۲ مؤسسه تحصیلات عالی ابن خلدون
۱۲۳ مؤسسه تحصیلات عالی جهان نور
۱۲۴ مؤسسه تحصیلات عالی نخبگان
۱۲۵ مؤسسه تحصیلات عالی راه ابریشم
شعبات پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی
۱۲۶ مؤسسه تحصیلات عالی سپین غر
۱۲۷ پوهنتون غالب ۱۴/۳/۱۳۹۷
۱۲۸ مؤسسه تحصیلات عالی آریانا
۱۲۹ پوهنتون سلام شعبه کندز
۱۳۰ مؤسسه تحصیلات عالی غرجستان
۱۳۱ مؤسسه تحصیلات عالی تابش
۱۳۲ پوهنتون ابن سینا
۱۳۳ مؤسسه تحصیلات عالی خاتم النبیین
۱۳۴ مؤسسه تحصیلات عالی مولانا جلال الدین محمد بلخی
۱۳۵ مؤسسه تحصیلات عالی راه سعادت
۱۳۶ مؤسسه تحصیلات عالی دعوت